شاهین احمدی

شاهین احمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Studying the Effect of Corporation’s Disclosure Quality Rank on Income-Smoothing and Informativeness of Tehran Stock Exchange’s Listed Companies

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
The study is to review the disclosure quality rank on income-smoothing and informativeness by means of four hypotheses. The timescale is between 2010 and 2016, and 149 TSE’s listed companies are studied. The first hypothesis examines the effect of higher disclosure quality rank on income informativeness. The result confirms that higher rank of disclosure quality improves income informativeness. The second hypothesis reviews the relationship between disclosure quality rank and income smoothing. The findings of this hypothesis indicate lower disclosure quality will increase income smoothing behavior. In the third hypothesis, the effect of income smoothing on informativeness is examined, which results in a statistical view that income smoothing has a sensible positive effect on informativeness. Finally, the effect of higher rank of disclosure quality on the informativeness of the smoothing listed companies in the fourth hypothesis. The findings indicate that income smoothing has a meaningful effect in strong disclosure quality companies.
۲.

Stock Market Returns before and after Brokerage Firms' Fiscal Year-End: The case of Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
Market efficiency paradigm and time patterns concerned, as "calendar anomalies" is a contradictory issue for researches. TSE's market participants have a negative understanding of the 6th and 12th month of the fiscal year and this issue is rooted in the obliged credit settlement of the brokerage industry at the year-end. The purpose of this study is to investigate the TSE's total return before and after brokerage firms' year-end. Using GARCH-PQ, and data of market index in periods between 1390 and 1396, we concluded that periods of1st to 22ndof 6thand 12th months,and 22nd to the end of 6th and 12th months, have respectivelynegative and positive effectson TSE's stock index.
۴.

عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع گزارشگری اجتماعی شرکتها

کلید واژه ها: افشاهای اجتماعی شرکتی سرمایه گذاران حرفه ای سرمایه گذاران کمتر حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
هدف این تحقیق، بررسی واکنش سرمایهگذاران به افشای اطلاعات دربارهی مسئولیت اجتماعی شرکتها است. برای این منظور، واکنش 240 سرمایهگذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشای اطلاعات اجتماعی از طریق پرسشنامه تحلیل شد. سرمایهگذاران پیچیده شامل تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایهگذاران کمتر پیچیده شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت مالی بودهاند. واکنش این دو گروه به چهار نوع رفتار اجتماعی آزمون شده است. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس یکعامله و دوعامله استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهگذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان میدهند، اما بین واکنش سرمایهگذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان