رضا یوسفی

رضا یوسفی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تاثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: یادگیری یادسپاری روش تدریس سنتی نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۹۷۱
از آنجا که هدف فن آوری های آموزشی تسهیل و بهبود عملکرد یادگیری است، در این راستا شبیه سازهای آموزشی می توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه ای موجب تحقق این هدف شوند. در این مقاله تاثیر نرم افزارهای شبیه ساز (مطالعه موردی بر روی Packet trace،PSpice ، Opnet وMatLab) بر یادگیری و یادسپاری دروس و مقایسه آن با روش سنتی تدریس انجام شده است. به این منظور دانشجویان رشته های فنی دانشگاه های غیرانتفاعی شهر ساری در سال تحصیلی 1389- 1388 بررسی شده اند. روش تحقیق شبه آزمایشی بوده و با دو گروه آزمایش و کنترل در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. یک گروه با نرم افزارهای شبیه ساز و گروه دیگر به روش سنتی آموزش دیده اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین؛ و آمار استنباطی شامل آزمون t تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین یادگیری و یادسپاری در آموزش با نرم افزارهای شبیه ساز و روش سنتی تدریس تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر افزایش یادگیری و یادسپاری دانشجویان نقش مطلوبی داشته اند.
۲.

مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشجویان استادان مهارت های ICDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۹۴
تحقیق حاضر با هدف مقایسه و اولویت بندی میزان آشنایی استادان و دانشجویان واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL به انجام رسیده است. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن عبارتند از اعضای هیات علمی و دانشجویان واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران که به ترتیب 2150 نفر و 68091 نفر بودند. حجم نمونه ی آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید و 327 نفر از استادان و 384 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ استفاده شد. جهت مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان با مهارت های ICDL از آزمون U مان- ویتنی و جهت اولویت بندی آن از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران در تمامی زیرگروه های مهارت های ICDL متفاوت است و در تمامی موارد استادان آشنایی بیشتری با این مهارت ها داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که اولویت آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL بین دو گروه استادان و دانشجویان متفاوت بود.
۴.

اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سالمند تعادل پویا تمرین تعادلی تمرین جسمانی تصویرسازی پتلپ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی یادگیری حرکتی
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۰
در سال های اخیر محققان به بررسی اثر تصویرسازی پتلپ بر عملکرد حرکتی و اینکه چطور تصویرسازی پتلپ می تواند موجب بهبود عملکرد شود، علاقه مند شده اند. هدف این پژوهش مقایسه اثر تصویرسازی پتلپ در برابر تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان بود. شرکت کنندگان 42 سالمند مرد ساکن شهر اراک بودند. آنها براساس نمره پیش آزمون تعادل پویا به چهار گروه تقسیم شدند. برای اندازه گیری تعادل پویای افراد، از آزمون تعادل بس و ستاره استفاده شد. گروه های تمرینی همگن شامل تصویرسازی پتلپ، تمرین تعادلی، تمرین ترکیبی (تمرین تعادلی و تمرین تصویرسازی پتلپ) و گروه کنترل بودند. گروه ها به جز گروه کنترل تمرینات را به مدت شش هفته و هفته ای سه جلسه انجام دادند که مدت زمان هر جلسه تمرینی 45 دقیقه بود. از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیری مکرر برای تجزیه وتحلیل داده ها (در سطح معناداری1 0/0≥P) استفاده شد. نتایج نشان داد گروه های تمرین ترکیبی و تمرین تعادلی بهبود معنا داری در تعادل پویای بس و ستاره نشان دادند (000/0=P ، 001/0=P، 000/0=P، 000/0=P). گروه تصویرسازی پتلپ و گروه کنترل در تعادل پویای بس و ستاره بهبود معنا داری نشان ندادند (24/0=P ، 53/0=P، 36/0=P، 28/0=P). همچنین گروه ترکیبی بیشتر از گروه تمرین تعادلی بهبود در تعادل پویای بس و ستاره را نشان دادند (002/0= ,P004/0=P). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین تصویرسازی پتلپ به همراه تمرین جسمانی، تعادل پویا را در میان سالمندان مرد بهبود بخشید، ولی تصویرسازی پتلپ به تنهایی در بهبود تعادل پویای سالمندان مرد مؤثر واقع نشد.
۶.

شناسایی و سنجش مؤلفه های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی حرفه ای شایستگی آموزشی شایستگی فردی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۵۴
هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفه های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران  بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بخش کمی شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری 480 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های عملکرد شغلی عبارتند از آموزشی، پژوهشی، حرفه ای و شایستگی های فردی؛ وضعیت موجود مؤلفه های پژوهشی و حرفه ای نامطلوب ولی وضعیت موجود مؤلفه های آموزشی و شایستگی های فردی مطلوب بود. درنهایت با توجه به مؤلفه های شناسایی شده پیشنهاد می شود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی اساتید بازنگری و اصلاح شود.
۷.

ارائه مدلی جهت بین المللی شدن دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جهانی شدن مؤلفه های بین المللی شدن آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بین المللی شدن دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع سیزده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1606 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که مؤلفه های مؤثر بر بین المللی شدن دانشگاه عبارت اند از آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری؛ با توجه به مؤلفه های پژوهش مدلی ارائه شد که برازش مطلوبی داشت.
۸.

ارائه مدل بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: بازار دانش صنعت دانشگاه مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
مقدمه: پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه بود. روش ها: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان و افراد صاحب نظر در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است که شیوه انتخاب آن ها هدفمند، از نوع گلوله برفی بود. با 13 نفر از متخصص و عضو هیأت علمی مصاحبه شد. داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج: نتیجه کدگذاری ها در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی بیان کننده آن است که بازار دانش مبتنی بر ارتباط صنعت و دانشگاه بر مبنای تفکیک وظایف صنعت و دانشگاه، حرکت دانشگاه به سمت کارآفرینی و نسل سوم، کاربردی شدن علم، عوامل تقویت کننده ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه محور، منابع انسانی، عوامل مالی، عوامل آموزشی- پژوهشی، عوامل فرهنگی، عوامل صنعتی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل بین المللی، عوامل سیاسی، تولید ثروت، قابلیت های پویا، مزیت اجتماعی شکل می گیرد . نتیجه گیری: برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت، تعاملات و فعالیت های مشترک میان این دو نهاد را بهبود بخشیده و کیفیت و تناسب دوره های آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیت های علمی و عملی دانشجویان، افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمان ها و جامعه ارتقاء می یابد. از این جهت وجود پیوند پایدار و نظام مند و همکاری دراز مدت و مستمر بین دانشگاه و صنعت مستلزم برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر همکاری کلیه ذینفعان می باشد.
۹.

مروری بر مأموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاه های ملی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۳
دشواری مطالعات، امکانات و تخصص های پراکنده در سطح دانشگاهها ومراکز صنعتی جهت پاسخگویی به نیازهای جدی و یا جهت غلبه بر چالش های بزرگ سرآغاز پیدایش آزمایشگاههای ملی بوده است. اگر چه آزمایشگاههای ملی در سراسر دنیا و به ویژه در کشور های پیشرفته ایجاد شده است ولی ایالات متحده آمریکا از حدود ۷۵ سال پیش اقدام به تشکیل ۱۷ آزمایشگاه ملی در سراسر کشور نموده است که نقش مهمی در تحولات علمی و فناوری آن کشور داشته اند. از همین رو در این نوشتار ضمن تاکید بر جایگاه و نقش آزمایشگاههای ملی هفده گانه آن کشور تعهدات و دستاوردهای مهم آنها نیز مرور می شود. آزمایشگاههای ملی هفده گانه آمریکا محل فعالیت دانشمندان برجسته مهندسان نخبه کادر فنی ماهر و محل استقرار تجهیزات و امکانات پیشرفته و گرانقیمتی است که تهیه و تکرار آنها نیز از توان دانشگاههای آن کشور خارج می باشد. دانشمندان آزمایشگاه ملی آمریکا نه تنها تاکنون مفتخربه دریافت بیش از ۸۰ جایزه نوبل شده اند بلکه در مواردی دستاوردهای آنها نیز سرنوشت برخی جنگ ها را تغییر داده است و سبک زندگی و نحوه تعامل جدیدی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. آزمایشگاههای ملی آن کشورعلاوه بر پرداختن به ماموریت های مهمی که در حوزه های علم و فناوری بر عهده دارند پروژه های دانشگاهی و صنعتی را پشتییبانی می نمایند در پرورش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان برجسته مشارکت دارند به دولت و آژانس های مختلف در شرایط اضطراری کمک می کنند در انتقال فناوری به بخش های صنعتی و بازار فعالند به پیشرفت علوم بنیادی و تلفیق آن با حوزه های فناوری متعهدند و منابع و راه حل های استراتژیک برای مقابله با چالش هایی ملی و بین المللی را فراهم می نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان