فرحناز محمدی شاهبلاغی

فرحناز محمدی شاهبلاغی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

Analysis of Geriatric Dignity as an Ethical Component by the ‎Rodgers Evolutionary Approach

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
Background: One of the most fundamental principles that should be considered in the care ‎of ‎the elderly is dignity. This study aims to analyze the concept of dignity in elderly by the ‎Rogerschr('39') ‎evolutionary approach‏. The most relevant concepts to dignity were included respect, independence and privacy ‎of ‎the elderly. There are four types of dignity. One of them is inherent dignity that everyone has it. ‎Merit, moral and personal identity are the other types of dignity. Maintenance of privacy, ‎personal ‎information, proper communication and sensitivity to the needs of the elderly are the ‎precedent of dignity. Identity preservation, personal participation, feeling of ‎security, achieving ‎the satisfaction by old adults, improving the quality of life, happiness, ‎elderly prosperity, and ‎so on are the antecedents of dignity.‎ Conclusion‏:‏ Dignity is a complex, abstractive, multidimensional, and evolutionary concept ‎that ‎should be considered as part of careerschr('39') thinking in order to provide appropriate nursing ‎care. ‎In this study, some of its most relevant dimensions were clarified in the nursing ‎context, ‎reflecting changes in some of the relevant features and concepts in recent decades. It is necessary that nurses consider them in their daily action.
۲.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب آوری وگنیلد و یانگ» در نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف : هدف مطالعه حاضر بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی "مقیاس تاب آوری وگنیلد و یانگ" در جمعیت نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی بود. روش : مقیاس با توجه به شیوه وایلد و همکاران به فارسی ترجمه و ترجمه معکوس شد و روایی محتوا و روایی صوری آن برحسب آرا صاحب نظران در زمینه های مختلف پرستاری، روان شناسی و رفاه اجتماعی و نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی تعیین شد. نمونه گیری به روش در دسترس و براساس ویژگی های ورود به مطالعه انجام شد و 223 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، روایی سازه ابزار بررسی شد و جهت بررسی همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تعیین ثبات، از آزمون مجدد به فاصله دو هفته استفاده شد. یافته ها : نتایج تحلیل عاملی تأییدی (نوبت اول)، نشان دهنده عدم تأیید دو عامل در نسخه فارسی بود. تحلیل عاملی اکتشافی وجودپنج عامل را تأیید کرد که80/43 درصد واریانس را تبیین می کردند. برازش مناسب داده ها با مدل پنج عاملی نسخه فارسی با انجام تحلیل عاملی تأییدی (نوبت دوم) نشان داده شد. ضریب آلفای کرونباخ کل ابزار 77/0بود و ضریب همبستگی درون طبقه ای بین دو بار اجرای مقیاس به فاصله دو هفته 90/0 (001/0 p< ) محاسبه گردید. میانگین نمره تاب آوری نوجوانان 01/11± 41/84 بود که در سطح متوسط ارزیابی گردید. نتیجه گیری : نسخه فارسی مقیاس تاب آوری می تواند ابعاد مختلف تاب آوری را در نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی اندازه گیری کند و از روایی و پایایی مناسب برخوردار است.
۴.

تأثیر ماساژ به روش استروک سطحی پشت بر اضطراب سالمندان

کلید واژه ها: اضطراب سالمندی ماساژ استروک سطحی پشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱
هدف: اضطراب در زندگی امروزی، به خصوص در سالمندان که قدرت تطابق و سازگاری کمتری دارند، می تواند باعث عوارض وخیم و جبران ناپذیری در ابعاد سلامت آنان شود. این مطالعه با هدف کاهش میزان اضطراب آشکار این افراد با استفاده از تکنیک ماساژ استروک سطحی پشت «اس.اس.بی.ام» در سالمندان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی در مرکز سالمندان کهریزک تهران در سال 1385 انجام شد. 102 نفر سالمند بر اساس معیارهای ورودی انتخاب و با روش بلوک های تبدیل شده تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. در گروه مداخله ماساژ «اس.اس.بی.ام» به مدت 5 روز متوالی، روزی 5 دقیقه بین ساعات 7-3 بعد ظهر اجرا گردید. میزان اضطراب آشکار هر دو گروه قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، کولموگروف- اسمیرنوف و تی زوجی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: میانگین اضطراب آشکار دو گروه مداخله و کنترل قبل از شروع ماساژ «اس.اس.بی.ام» اختلاف معناداری نداشت(05/0< P )، در حالی که بعد از ماساژ « اس.اس.بی.ام» اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد(05/0> P ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه می توان چنین اظهار نمود که با بکارگیری روش ماساژ « اس.اس.بی.ام» امکان کاهش اضطراب و عوارض ناشی از آن در سالمندان وجود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان