علی محمد مزیدی

علی محمد مزیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای ارتباطی تجاری سازی روش شناسی کیو تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی است. راهبردهای ارتباطی موردنظر اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. این پژوهش به روش اکتشافی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 25 نفر از متخصصان و مدیران حوزه تجاری سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که در سال 1393 در شهر تهران مشغول به کار هستند، تشکیل می دهند. این پژوهش بر اساس پاسخ به این سؤال ها تدوین شده است: موانع و عوامل مؤثر بر تجاری سازی طرح های پژوهشی کدامند؟ و راهبردهای ارتباطی و اولویت بندی هریک از آن ها چیست؟ بر اساس نتایج بررسی و تحلیل داده ها اولویت هر یک از راهبردها به ترتیب اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. در گام اول پژوهش، عوامل و موانع تجاری سازی بررسی و استخراج شدند. سپس بر اساس مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با متخصصین، شاخص ها و مصادیق اصلی تأثیرگذار بر راهبردهای ارتباطی به دست آمد و بر اساس آن سؤال های پرسشنامه تنظیم شد. در گام دوم، بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار SPSS یافته های راهبردهای ارتباطی آزمون و اولویت هر یک از آن ها تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده 4 دیدگاه به دست آمد و پیشنهادهایی درخصوص تأثیر و نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی ارائه شد. نتایج حاکی از این است که هر یک از راهبردهای ارتباطی به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد و می بایست با راهبردهای دیگر همراه شود. تعامل بین صنعت و ایده پرداز و سرمایه گذار از طریق راهبردهای ارتباطی استخراج شده در این مقاله، ارتقای سطح تجاری سازی طرح های پژوهشی را به دنبال خواهد داشت.
۲.

مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی شایعه پراکنی کاربران فیسبوک کاربران اینترنت افراد غیر کاربر اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک با کاربران اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت در بین ساکنین شهر تهران است. روش: از میان کاربران اینترنت شهر تهران نمونه ای 500 نفری به صورت تصادفی خوشه ای از مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شد. این گروه نمونه شامل 183 نفر کاربر اینترنت و 163 نفر کاربر فیس بوک و 110 نفر از افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از اینترنت ندارند و مطلقاً از اینترنت استفاده نمی کنند، در سطح جامعه است. 44 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از پژوهش حاضر حذف گردید که در مجموع حجم نمونه این تحقیق 456 نفر است. این پژوهش از پرسشنامه شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988)، پرسشنامه شایعه پراکنی اینترنتی (جانگ هیون کیم و ووباک، 2010) و پرسشنامه فیسبوک (راس و همکارن، 2009) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها و از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه گروه ها و مؤلفه های پرسشنامه ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان دادند که بین خودشیفتگی و استفاده از فیس بوک رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و خودشیفتگی می تواند 28/0 استفاده از فیس بوک را پیش بینی کند. در حالی که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و شایعه پراکنی رابطه معنی داری وجود ندارد. از دیگر نتایج پژوهش حاضر می توان بیان کرد که مؤلفه خودشیفتگی در بین کاربران فیس بوک، اینترنتی و گروه بدون اینترنت تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در مورد مؤلفه های خودشیفتگی نیز نتایج به دست آمده نشان داد بین مؤلفه های اقتدار، خودنمایی، برتری جویی، محق بودن و خودبینی بین سه گروه مورد پژوهش تفاوت معنی دار وجود دارد درحالی که دو مؤلفه بهره کشی و خودبسندگی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین گروه های مورد پژوهش ندارد. همچنین این پژوهش نشان داد میان شایعه پراکنی و مؤلفه های آن بین گروه کاربران فیس بوک و کاربران اینترنتی تفاوت معنی داری نیست. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر با کاهش مدت زمان استفاده از فیس بوک می توان به ارتقاء بهزیستی جامعه کمک کرد. همچنین بررسی و تمهیدات لازم آموزشی در خصوص اصلاح و تغییر سبک زندگی و ویژگی شخصیتی خودشیفتگی که در بهبود روابط بین فردی و اجتماعی مؤثر است، پیشنهاد می گردد.
۳.

ترسیم الگوی روابط عمومی بحران در جمعیت هلال احمر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷
مقدمه: پژوهش حاضر در راستای توجه به نقش هلال احمر در مدیریت بحران انجام گرفته است. به عبارتی، این تحقیق به دنبال ترسیم الگویی بود تا بتوان براساس آن در شرایط حساس و بحرانی، عملکرد روابط عمومی جمعیت هلال احمر را تعیین کرد. روش: برای دستیابی به هدف تحقیق، دیدگاه های 27 صاحب نظر و متخصص ارتباطات و رسانه و کارشناسان بحران با روش کیفی و استفاده از روش مبنایی و تکنیک مصاحبه عمیق استخراج و تحلیل شد. مصاحبه شوندگان بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، با توجه به اینکه در روش های پژوهش کیفی، تحقیق زمانی به پایان می رسد که محقق با سطحی از اشباع نظری روبه رو می شود، این تعداد نمونه انتخاب شد. یافته ها: داده های به دست آمده از گفت وگو با اساتید حوزه ارتباطات، مدیریت بحران و کارشناسان حوزه مدیریت بحران که بیانگر وظایف روابط عمومی جمعیت هلال احمر در زمان بحران است، در قالب یک الگوی 23 مرحله ای جمع بندی و معرفی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، به نوعی مبین الگوی تخصصی تر وظایف روابط عمومی به عنوان یک نهاد امدادرسان نسبت به نمونه پژوهش های خارجی انجام شده در این زمینه است. نخست به این دلیل که در میان تحقیقات و پژوهش هایی که در ایران در زمینه مدیریت بحران انجام شده، اثری به طور مستقیم به وظایف روابط عمومی در چرخه مدیریت بحران نپرداخته است. دوم اینکه، ارتباطات بحران و کارکرد روابط عمومی در مدیریت بحران از جمله پژوهش هایی است که به وفور در متون خارجی به آن پرداخته شده است، اما نتایج این پژوهش ها شامل الگوهای چند مرحله ای و بیشتر ده مرحله ای مدیریت بحران است که شباهت و همپوشانی بالایی با هم دارند و در واقع الگوی 23 مرحله ای به دست آمده از این پژوهش، علاوه بر اینکه تمامی نتایج الگوهای خارجی را در برداشته و تأیید می کند، حاوی نکات بسط یافته تری است که به شکل تخصصی، وظایف روابط عمومی یک نهاد امدادرسان را مشخص می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان