شیرزاد علیپور

شیرزاد علیپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش های اخلاقی در یک سازمان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی رسمیت تمرکز پیچیدگی ساختار سازمانی سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ارزش های اخلاقی در یک سازمان نظامی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش پیمایشی، از بین 87 نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در سطح استان تهران با استفاده از پرسشنامه ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) و پرسشنامه ارزش های اخلاقی جمع آوری گردید. برابر نتایج پژوهش حاضر، مقدار میانگین میزان رعایت ارزش های اخلاقی برابر 287/6 گزارش گردید، که نشان دهنده بالا بودن میزان ارزش های اخلاقی در آن سازمان نظامی است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان ارزش های اخلاقی رابطه مثبت و معنی دار و بین مولفه های رسمیت و تمرکز با ارزش های اخلاقی کارکنان موصوف نیز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد رسمیت و تمرکز رابطه قوی، مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی، به تنهایی حدود12% از کل واریانس متغیر ارزش های اخلاقی را تبیین می کند همچنین بین متغیر ارزش های اخلاقی با متغیر میزان سنوات خدمت و سطح تحصیلات رابطه ی قوی، مثبت و معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارانضباطی سبک رفتار رهبری دانشگاه افسری امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از نهاد های مهم وتاثیرگذار در سرنوشت جامعه، نظام آموزش عالی است. دانشگاه ها و عناصر تشکیل دهنده آنها از جمله مدرسان، دانشجویان و ویژگی های رفتاری این دو نیز تاثیر بسزایی در نتایج فعالیت های نظام آموزش عالی می گذارند. این مقاله به بررسی میزان تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان می پردازد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، پرسشنامه های محقق ساخته رفتار انضباطی و سبک رفتار رهبری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) می باشد.یافته های پژوهش نشان داد بین سبک رفتار رهبری مدرسان ورفتارانضباطی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بیشترین سبک رفتار رهبری مدرسان در حوزه سبک رفتار رهبری مداخله گر قرار دارد. همچنین به لحاظ رفتار انضباطی بین دانشجویانی که مدرسان آنها، دارای سبک رفتار رهبری(مداخله گر، غیرمداخله گر وتعامل گرا)هستند، تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین  امتیاز رفتار انضباطی دانشجویانی که مدرسان آنها، دارای سبک رفتار رهبری تعامل گرا بوده اند بیشتر از دو سبک دیگر می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان