علیرضا عامری

علیرضا عامری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Exploring Effects and Learner Attitudes of Gadget-Based Internet Multimedia Reading

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
This mixed-methods study aimed at investigating the effects of a gadget-based Internet multimedia extensive reading program on promoting language proficiency. In so doing, a pretest-posttest design was applied in the quantitative phase to comparatively analyze outcomes of three classes of college-level EFL learners (two experimental groups and one control, each including 30 university students) on how much they improved in their receptive proficiency, before and after the general English language course they were taking. The first group took the General English course along with a multimedia-based Internet extensive reading program as the study’s treatment, and the second group took a linear text (traditional) extensive reading program with their English course. The posttest scores showed that students in experimental group 1 (extensive reading using multimedia texts) outperformed both experimental group 2 (extensive reading using linear texts) and the control group. Furthermore, experimental group 2 had higher scores in comparison to the control group. As for the qualitative phase, results of the follow-up interviews and open-ended questionnaires also indicated that the learners liked, and would prefer to substitute traditional reading programs by gadget-based multimedia ones. EFL teachers may be most interested in outcomes of this study since insights may be gained regarding the extent to which Internet-based reading should enter language courses.
۲.

بررسی ویژگی های اخلاقی استادان زبان انگلیسی با توجه به سطح دینداری دانشجویان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
هدف از پژوهش، بررسی دیدگاه های دانشجویان درباره ویژگی های اخلاقی استادان زبان انگلیسی با توجه به سطح دینداری دانشجویان بود. در این پژوهش، روش ترکیبی پیمایشی به کار رفت. در آغاز پرسش نامه سطح دینداری با توجه به طبقه بندی 81 دانشجو به گروه های بیشتر یا کمتر مذهبی سازگار و پایایی این پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. از میان 53 نفر از دانشجویان سال آخر رشته مترجمی زبان در دو دانشگاه در شهر قم که پرسش نامه را تکمیل کردند، 22 نفر از آنان در مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق و چندباره از کدها و مقولات مصاحبه دانشجویان، یک موضوع اصلی (صداقت) شناسایی شد، سپس با توجه به سطح دینداری دانشجویان از طریق آزمون های خی دو و فیشر، مفهوم صداقت مورد بررسی قرار گرفت. از طریق تحلیل مفهومی، یک شبکه معنایی از ویژگی های اخلاقی استادان زبان براساس صداقت، به عنوان مهم ترین صفت اخلاقی استادان زبان به زعم دانشجویان شناسایی شد. از چنین پژوهش هایی می توان در برنامه ریزی آیین نامه های اخلاقی برای استادان زبان استفاده کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان