چکیده

سیاست گذاری برنامه درسی روند انتخاب و جایگذاری ارزش های جامعه در برنامه درسی و همچنین پالایش این ارزش ها جهت حضور یا عدم حضور در برنامه درسی است.هدف این پژوهش طراحی الگوی تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران می -باشد.این پژوهش جزء تحقیقات کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی با رویکرد اشتراوس و کوربین است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 11 نفر از سیاست گذاران برنامه درسی در سالتحصیلی 1399-1398جمع آوری گردید.جامعه آماری متشکل از دو گروه متخصصان دانشگاهی، دارای تجربه سیاست گذاری و اسناد سیاست گذاری برنامه درسی ایران و مقالات مرتبط با حوزه سیاست گذاری برنامه درسی بود. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان از میان متخصصان ، نمونه گیری گلوله برفی بود.6 سند اصلی سیاست گذاری برنامه درسی ایران به عنوان نمونه اسناد داخلی و با جستجوی عبارات سیاست برنامه درسی و سیاست گذاری برنامه درسیcurriculumpolicy)&curriculum policy making)درپایگاه های اطلاعاتی (ERIC,Google scholar، SAGE، WIELY،TAYLOR&FRANCIES) بدست آمد.با توجه به ارتباط به بحث سیاست برنامه درسی در نظام آموزش وپرورش،120 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بر اساس تکنیک 5w1hو فرم تحلیل اسناد بود. روایی محتوایی مصاحبه با استفاده از نظر5 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت تایید گردید. داده ها طی فرایند کدگذاری، نام گذاری،مقوله بندی و تحلیل گردید. جهت تحلیل اولیه داده های کیفی از نرم افزار 2018 Maxqdaاستفاده شد.اعتبار یافته ها با استفاده از روش ارزیابی لینکلن و گوبا تایید گردید. الگوی-سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران با اولویت تصمیم سازی استانی در سه بعد رسمی ، فنی و محتاطانه و سه سطح supra، macro و microطراحی شد.نتایج نشان داد تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران دارای 4 مولفه سیاست گذاری در خصوص اهداف برنامه درسی، فرصتهای یاددهی و یادگیری،محتوای سیاست ها و ارزشیابی سیاست ها است.با توجه به یافته ها برای اصلاح سیاست-های برنامه های درسی ایجاد چرخه فعال با هدف پایش و بهسازی چرخه نیاز است. این یافته ها با تبیین فرایندسیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران جهت تحقق سیاست بوم شناختی برنامه درسی در ایران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

The position of provincial delegation in the ideal model of curriculum policy making in Iran's education system (a qualitative study)

Curriculum politicization is the process of choosing and placing society's values in the curriculum, as well as refining these values for their presence or absence in the curriculum. The purpose of this research is to design a model of provincial delegation of curriculum politicization for Iran's education system. It is part of qualitative research through qualitative content analysis with the Strauss and Corbin approach. Data was collected through document analysis and semi-structured interviews with 11 curriculum policy makers in the academic year 2018-2019. Curriculum policy in Iran and articles related to the field of curriculum policy. The method of selecting the participants from among experts was snowball sampling. 6 The main document of Iran's curriculum policy as a sample of internal documents and by searching the terms of curriculum policy and curriculum policy making in the databases Information (ERIC, Google scholar, SAGE, WIELY, TAYLOR & FRANCES) was obtained. Considering the relation to the discussion of curriculum policy in the education system, 120 articles were examined. The research tool was a semi-structured interview based on the 5w1h technique and document analysis form. . The content validity of the interview was confirmed by the opinion of 5 education experts. The data were coded, named, categorized and analyzed. 2018 Maxqda software was used for the preliminary analysis of qualitative data. The findings were confirmed using the Lincoln and Goba evaluation method. The curriculum-politicization model for Iran's education system was designed with the priority of provincial decision-making in three formal, technical and cautious dimensions and three levels: supra, macro and micro. The results showed that the provincial delegation of curriculum policy-making in Iran's education system has 4 policy-making components regarding curriculum goals, teaching and learning opportunities, policy content and policy evaluation. According to the findings, to modify curriculum policies, create an active cycle with the aim Monitoring and improvement of the cycle is required. These findings can be used by explaining the curriculum policy making process in Iran's education system to realize the ecological policy of the curriculum in Iran

تبلیغات