چکیده

در سده های میانه اسلامی شهر مقدس مکه  شاهد شکل گیری پدیده دینی و اجتماعی «مجاورت» بود. شماری از علمای مسلمان که به قصد حج به مکه می آمدند، به طور موقتی یا دائمی در این شهر اقامت می گزیدند و مجاوران نامیده می شدند. بسیاری از این عالمان مجاور اهل سرزمین های شرقی، ماوراءالنهر، ایران و عراق بودند. در این مقاله با بهره گیری از منابع اصیل، به ویژه تواریخ محلی و تراجم نامه ها،  سهم این عالمان مشرقی در حیات فرهنگی و اجتماعی مکه بررسی شده است. این عالمان که  غالباً به هدف دانش اندوزی به مکه می آمدند، به تدریج به بخشی از جامعه مکه بدل می شدند و در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی آن نقش ایفاء می کردند. بنابر داده های منابع بیشتر مجاوران مکه اهل عراق و ایران بودند. مجاوران شرقی در  رشد و گسترش فعالیت های علمی در شهر مکه سهم بسیاری داشتند. حضور این عالمان مسجدالحرام را به یکی از مهم ترین مراکز علمی در سده های میانه بدل ساخت.

The Contribution of Eastern neighborhood Scholars (al-ʿUlamāʾal- Mojāverūn) in the Cultural and Social Life of Mecca (6th to 9th centuries AH)

In the Islamic Middle Ages, the holy city of Mecca witnessed the formation of the religious and social phenomenon of “ mojāvera . A number of Muslim Scholars who came to Mecca with the intention of Hajj, settled temporarily or permanently in this city and were called “ mojāverūn ” . Many of these “mojāverūn” scholars were from eastern lands, Transoxiana, Iran and Iraq. In this article, the contribution of these oriental scholars in the cultural and social life of Mecca has been investigated by using original sources, especially local Chronicles and Biographies. These scholars, who often came to Mecca for the purpose of studying, gradually became a part of the Meccan society and played a role in its political, social, and cultural life. According to the sources, most of the neighbors of Mecca were from Iraq and Iran. The eastern “mojāverūn” contributed a lot to the growth and expansion of scientific activities in the city of Mecca. The presence of these Scholars made Masjid al-Haram one of the most important Scientific Centers in the Middle Ages.

تبلیغات