آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای رضایت جنسی در رابطه میان ویژگی های شخصیتی و طلاق عاطفی در مردان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از مردان شهر تهران در سال 1402-1401. در این مطالعه 263 نفر از مردان متاهل شهر تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (1998)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1998) و فرم کوتاه پرسشنامه NEO بوده است. سرانجام، داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش برازش خوبی داشته و تمامی مسیرها در مدل پژوهش دارای ضرایب معنی دار بودند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه نشان داد نقش میانجی متغیر رضایت زناشویی در رابطه ویژگی های شخصیتی با طلاق عاطفی در سطح 01/0 معنادار است (01/0 > P). نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس یافته های به دست آمده در زمینه طلاق عاطفی، ویژگی های شخصیتی و رضایت جنسی زوجین می توان گفت که این سه متغیر با یکدیگر در ارتباط بوده به طوری که بررسی رابطه این سه در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد، که علاوه بر این که ویژگی های شخصیتی می توانند به پیش بینی طلاق عاطفی و بررسی بهتر وضعیت رابطه زناشویی کمک کنند، با در نظر گرفتن رضایت زناشویی به عنوان متغیر میانجی از آن جا که با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواند رابطه موجود میان ویژگی های شخصیتی با طلاق عاطفی را تقویت کند، می توانیم طلاق عاطفی را با دقت و اطمینان بیش تری پیش بینی کنیم. لذا نتیجه به دست آمده از این پژوهش می تواند در بررسی روابط زوجین مفید واقع شود.

The mediating role of sexual satisfaction in the relationship between personality traits and emotional divorce in men

Aim: The purpose of this study was to investigate the mediating role of sexual satisfaction in the relationship between personality traits and emotional divorce in men. Method: The current research was correlational and descriptive. The statistical population of this research was the men of Tehran in 2022-23. In this study, 263 married men of Tehran were selected as the statistical sample of the research. The measurement tools include Larson's Sexual Satisfaction Questionnaire (1998), Gottman's Emotional Divorce Questionnaire (1998) and the short form of the NEO Questionnaire. Finally, the data collected through the questionnaire was analyzed using the structural equation model and SPSS and AMOS software. Results: The research findings showed that the research model had a good fit and all paths in the research model had significant coefficients. The results of the statistical analysis of the data collected through the questionnaire showed that the mediating role of the marital satisfaction variable in the relationship between personality traits and emotional divorce is significant at the 0.01 level (P < 0.01). Conclusion: In general, based on the findings in the field of emotional divorce, personality characteristics and sexual satisfaction of couples, it can be said that these three variables are related to each other. Examining the relationship between these three in the form of a structural equation model showed that personality traits can help predict emotional divorce and better examine the state of the marital relationship. Therefore, by considering marital satisfaction as a mediating variable, since according to the results obtained in this research, it can strengthen the existing relationship between personality traits and emotional divorce, we can predict emotional divorce with more accuracy and confidence. Therefore, the result obtained from this research can be useful in examining couples' relationships.

تبلیغات