آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی شایستگی اجتماعی-عاطفی نوجوانان بر اساس ظرفیت تأملی مادر با درنظرگرفتن نقش میانجی جو عاطفی خانواده می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر قم است که در سال تحصیلی 1400-1401 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 363 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شایستگی اجتماعی-عاطفی ژو و ای (2012)، پرسشنامه جو عاطفی هیل برن (1964) و پرسشنامه ظرفیت تاملی فوناگی و همکاران (2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وLisrel انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که ظرفیت تأملی مادر، شایستگی اجتماعی عاطفی نوجوانان را پیش بینی می کند (68/0=β، 001/0>P). همچنین بر اساس یافته های این پژوهش ظرفیت تاملی مادر از طریق متغیر میانجی جو عاطفی خانواده نیز نقش پیش بینی کننده بر شایستگی اجتماعی-هیجانی نوجوانان دارد (89/0=β، 001/0>P). نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش سطوح بالاتر ظرفیت تاملی مادران، شایستگی بالاتر نوجوانان در بازه سنی مورد مطالعه را مورد انتظار می سازد و برعکس. بررسی ظرفیت تاملی مادران در قالب ابزارها و سنجه های موجود و در اختیار داشتن تصویری از آن، می تواند در برگزاری دوره های مبتنی بر ذهنی سازی ایشان مفید باشد.

Predicting the social-emotional competence of adolescents based on the reflective capacity of the mother, regarding mediating role of family emotional conditions

Aim: The purpose of this research is to predict the socio-emotional competence of adolescents based on the reflective capacity of the mother, taking into account the role of the mediator of the family's emotional atmosphere. Methods: The current research is descriptive and correlational. The statistical population of the research is the students of the second secondary level of the 3rd education district of Qom, who were studying in the academic year 2021-22. Using Cochran's formula, the sample size equal to 363 people was selected based on the multi-stage cluster sampling method. In order to collect data, Zhou et al.'s socio-emotional competence questionnaire (2012), Hillburn's emotional atmosphere questionnaire (1964) and Fonagy et al.'s reflective capacity questionnaire (2016) were used. Data analysis and evaluation of the proposed model was done through structural equation modeling and using SPSS and Lisrel software. Results: The results showed that the mother's reflective capacity predicts the social-emotional competence of adolescents (β=0.68, P<0.001). Also, based on the findings of this research, the reflective capacity of the mother through the mediating variable of the emotional atmosphere of the family also has a predictive role on the socio-emotional competence of adolescents (β=0.89, P<0.001). Conclusion: According to the results of the research, higher levels of reflective capacity of mothers expect higher competence of teenagers in the studied age range and vice versa. Examining the reflective capacity of mothers in the form of existing tools and measures and having a picture of it can be useful in holding courses based on their mentalization.

تبلیغات