آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر توانمندی بر افزایش حس خودارزشمندی زنان مطلقه بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرآور شهر تهران در سال 1400 بود که از بین کسانی که نمره کم تری در مقیاس خودارزشمندی کروکر و همکاران (2003) به دست آورده بودند، نمونه ای به تعداد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 زوج) گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش، 10 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مبتنی بر توانمندی اسمیت (2006) را به صورت گروهی دریافت و اعضای گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش به مقیاس خودارزشمندی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مشاوره مبتنی بر توانمندی میزان نمرات خودارزشمندی (23/63=F، 001/0=P) و خرده مقیاس های حمایت خانواده (31/46=F، 001/0=P)، عشق خدایی (10/32=F، 001/0=P)، شایستگی علمی (58/29=F، 001/0=P)، تقوا و پرهیزکاری (16/6=F، 019/0=P) زنان مطلقه را به طور معنی داری افزایش داد و این افزایش در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که مشاوره مبتنی بر توانمندی خودارزشمندی زنان مطلقه را افزایش می دهد.

Effectiveness of strength-based counseling on self-worth of divorced women

Aim: This study aimed to investigate the effectiveness of strength-based counseling in increasing the sense of self-worth of divorced women. Method: This research was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. This research's statistical population was divorced women referred to Mehravar Counseling Center in Tehran in 2021. Among those who had obtained a lower score on the self-esteem scale of Crocker et al. (2003), a sample of 20 people was randomly selected and assigned to two experimental groups (10 people) and control groups (10 couples). The experimental group members received ten 90-minute sessions of Smith's (2006) strength-based intervention as a group, and the members of the control group were placed on the waiting list. Both groups responded to the self-esteem scale before and after the experiment. Analysis of covariance was used to analyze the data. Results: The results showed that strength-based counseling significantly increased self-esteem scores (F=63.23, P=0.001) and its subscales: family support (F=46.31, P=0.001); Divine Love (F=32.10, P=0.001); Scientific competence (F=29.58, P=0.001); piety and piety (F=6.16, P=0.019). This increase was stable in the follow-up phase. Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that counseling based on strength increases the self-worth of divorced women.

تبلیغات