آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق ارائه مدل علی انعطاف پذیری شناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی: نقش واسطه ای خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی می باشد. روش : روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بودند که تعداد کل آنها 68152نفر می باشد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نفر می باشد روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای چندمرحله ای است . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010)، همدلی شناختی جولیف و فارینگتون(2006)، بهزیستی روانشناختی ریف(1989) ، خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی احمدی و همکاران(1395) بود. یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که انعطاف پذیری شناختی بر خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی تأثیر مستقیم دارد همچنین خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی تأثیر مستقیم دارند. به طور کلی می توان چنین بیان نمود که خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی ، و همدلی شناختی در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی نقش واسطه ای دارند. نتیجه گیری: کلیه متغیرهای مطرح در پژوهش 07/0 از متغیرهای موجود در اعتیاد به شبکه های اجتماعی را تبیین می کند و مدل پژوهش با توجه به داده ها از برازش نسبتا خوبی برخوردار است.

Peresenting The Causal Model of Cognitive Flexibility and Addiction to Social Networks; The Mediating Role of Self-Efficacy, Cognitive Well-Being and Cognitive Empathy among Second Year High School Students in Shiraz

The main purpose of this study was to provide a causal model of cognitive flexibility on addiction to social network with the mediating role of self-efficacy, psychological well-being and cognitive empathy. Methodology: descriptive correlational method was used in this study. The statistical population were all second year high school students of Shiraz city in the academic year of 1399-1400, they were included 68,152. The sample size was 382 which selected according to Cochran's formula. The sampling method used was a multi-stage cluster sampling. Data collection instruments included cognitive flexibility questionnaires by Dennis and Vanderwaal (2010), cognitive empathy by Jolliffe and Farrington (2006), psychological well-being by Rief (1989), general self-efficacy by Sherer et al. (1982) and addiction to social networks by Ahmadi et al (1395). Findings: The path analysis method was used to analyze the data. Research findings indicated that cognitive flexibility has a direct effect on self-efficacy, psychological well-being, and cognitive empathy. Also, self-efficacy, psychological well-being and cognitive empathy have a direct effect on addiction to social networks. Generally, it can be said that self-efficacy, psychological well-being, and cognitive empathy has a mediating role in the relationship between cognitive flexibility and addiction to social networks. Conclusion: All the variables mentioned in this study explained only 0.07 of the variables in addiction to social network and the research model has a relatively goodness of fit regarding the data. Keywords: cognitive flexibility, addiction to social networks, self-efficacy, psychological well-being, cognitive empathy

تبلیغات