آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین نقش جنسیتی آندروژنی و عملکرد جنسی زنان با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در شهر تهران زندگی می کردند که از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر از مقیاس نقش های جنسیتی بم (1981)، مقیاس عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران، 2000) و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران (2011) به عنوان ابزار استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد جنسی رابطه منفی معنی داری با سبک تبادلی منفعت طلبی و رابطه مثبت معنی داری با سبک سرمایه گذاری افراطی دارد. همچنین همبستگی منفی و معناداری بین نقش جنسیتی آندروژنی، با سبک های تبادل منفعت طلبی و سرمایه گذاری افراطی وجود دارد. همچنین شاخص های برازش حاکی از برازش خوب مدل پیشنهادی با داده هاست. نتایج آزمون بوت استراپ نیز نشان داد که سبک تبادل منفعت طلبی (300/0 β=) و سبک تبادل سرمایه گذاری افراطی (280/0- β=) نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین الگوی جنسیتی آندروژنی با عملکرد جنسی دارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، جهت بهبود عملکرد جنسی باید به سبک های تبادل اجتماعی توجه کرد. یافته های پژوهش حاضر چهارچوب مفیدی را در شناسایی مولفه های تاثیرگذار در حوزه روانشناسی اجتماعی در عملکرد جنسی زنان فراهم می کند که در برنامه های پیشگیری و درمانی می بایست مدنظر قرار گیرد.

Developing a Structural relationships in predicting women's sexual function Based on Gender Roles of Androgyny by Mediated of Social Exchange Styles

Introduction: This research was conducted in order to investigate the relationship between the gender role of androgyny and women's sexual function through the mediation of social exchange styles. Methods: The present study was a correlational descriptive study. The statistical population included all married women who lived in Tehran, through an online invitation, Bem's gender roles scale (1981), women's sexual function scale (Rosen et al., 2000) and Social Exchange Styles Scale (Leybman etai., 2011) were used as tools. Results: The results showed that sexual function has a significant negative relationship with the Benefit-seeking exchange style and a significant positive relationship with the overinvestment exchange style. Also, there is a negative and significant correlation between the gender role of androgyny, with the exchange styles of Benefit-seeking and overinvestment. Also, the fit indices indicate the good fit of the proposed model with the data. The results of the bootstrap test also showed that the Benefit-seekingexchange style (β=0.300) and the overinvestment exchange style (β=-0.280) have a significant mediating role in the relationship between the androgynous gender pattern and sexual performance. Conclusion: According to the results, in order to improve sexual performance, attention should be paid to social exchange styles.The findings of the pr esent study provide a useful framework for identifying the influential components in the field of social psychology in women's sexual function that should be considered in in research and clinical interventions programs.

تبلیغات