چکیده

تقریباً تمام افراد در مرحله ای از زندگی خود (به خصوص در طول بلوغ یا میان سالی) نارضایتی هایی را نسبت به شکل یا جنبه ای از ظاهر خود تجربه می کنند. بااین وجود نگرانی یا نارضایتی مزمن در مورد ظاهر مسأله ای کاملاً متفاوت از این نگرانی های معمول و به شکل هشداردهنده ای در حال رایج شدن است. تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام قابل توجه و نوجوانان بخش عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. حال این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا رویارویی کاربران نوجوان ایرانی شبکه اجتماعی آنلاین اینستاگرام با تصاویر ایده آل زیبا و جذاب در این شبکه به ایجاد خودزشت انگاری می انجامد؟ در این پژوهش محقق با توجه به مسأله موردنظر تلاش می کند تا به بررسی این موضوع بپردازد که نوجوانان کاربر اینستاگرام چه تجربه ای از خودزشت انگاری دارند. جامعه آماری این پژوهش را دختران نوجوان 15-10 ساله اصفهان تشکیل دادند. مصاحبه ای به صورت تک تک با این دختران صورت گرفت و تجزیه وتحلیل این داده ها با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علی در این پژوهش عبارت اند از: کلیشه های جنسیتی، مقایسه با دیگران، ابزار بودن بدن و چهره، تحقیر توسط دیگران. امروزه یکی از معیارهای ارزیابی فرد از خود، مقایسه بدن و ظاهر خود با دیگران است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عبارت اند از: هنجارها و ارزش های تغییریافته، بلوغ جسمانی، درونی کردن الگوهای رسانه. شرایط مداخله گر در این پژوهش عبارت اند از: شرایط خانوادگی، معرفی رسانه بدن ایدئال، حساسیت مربوط به طرد شدن ظاهر، رقابت با دیگران. راهبردها در این پژوهش عبارت اند از: عدم انزوای اجتماعی، کاهش کمال گرایی نسبت به ظاهر، اعتماد به نفس. پیامدها در این پژوهش عبارت اند از: خودکم بینی، رفتارهای کاهنده یا جبرانی، شرمساری.

Phenomology Of Lived Experienced Users Of Self Ugliness Affected By Instagram

approximately all the people in the period of their life (esp puberty and middle age)have a dissatisfaction to their shap and appearance in this case there are worriness and chronic dissatisfaction about problematic appearance that s so different and hazardous and is prevailing. there are alot of instagram iranian users who are formed the main part of this popullation.now there is a question that s initiative now. if iranian instagram users face with instagram social media with attractive and beautiful photos lead self ugliness. in this project researcher according to intended problem tries to check this matter that iranian instagram user --what does he/she get from instagram? the statistic society of this search is formed by isfahani 10-15 year old girls. they did some interviews with these girls individually. and analysis were done by gerand theorical method. the reaserchers result show that excelelnt conditions are:gender stereotypes-comaring with each other-body and face being tools -humiliation by others . today one of the self evaluation is comapring body and appearance with others. background conditions are:norms and values that are changed --physical maturity--internaliazed media- interfering conditions are family conditions-introducing media for real body sensitivities of rejection of appearance-compiting with each other - the strategies are lack of social isolation reduction of perfectionism towards appearance-self steem- consequences are myopia itself compensatory behaviors -shame.

تبلیغات