آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

ادراک از فساد به معنی تصور و نگرش افراد جامعه به وضعیت فساد و مصادیق آن است. مفهوم فساد مانند بقیه مفاهیم اجتماعی تاریخمند و مشروط بوده و در گذر زمان و در بین بافت های گفتمانی بصورت های مختلف تعریف و برداشت می شود. از آنجا که گفتمان، سازنده واقعیت است با نحوه گفتار و نوشتار مردم می توان به واقعیت های اجتماعی معنا بخشید و افق نگاه افراد را نسبت به پدیده های اجتماعی از جمله فساد کشف نمود.این پژوهش باهدف شناخت عمیق فساد ادراک شده در فهم جوانان استان اردبیل با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، هدفمند است که مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12نفر از جوانان استان اردبیل تا اشباع نظری ادامه یافت، نیز شیوه تحلیل داده ها با ورود داده های متنی به نرم افزار MAXQDA در سه مرحله 1- تجزیه و توصیف متن، 2- تشریح و تفسیر متن، 3- ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد؛ جوانان استان اردبیل مضمون فساد ادراک شده را با سه مقوله 1- شناختی، 2- احساسی،3- رفتاری تعریف می کنند. از دیدگاه جوانان، داوری و قضاوت مثبت افراد نسبت به روند و مبارزه با شیوع فساد موجب بسط اعتماد و عدالت اجتماعی می شود و نگرش منفی نسبت به آن به تنزل سرمایه اجتماعی منجر می شود.

Understanding corruption from the perspective of young people Case study: Ardabil province

Perception of corruption means the perception and attitude of people in the society towards the state of corruption and its examples. The concept of corruption, like other social concepts, is historical and conditional and is defined and understood in different ways over time and among discourse contexts. Since discourse is the creator of reality, with the way people speak and write, it is possible to give meaning to social realities and to discover the perspective of people towards social phenomena, including corruption. This study was conducted with the aim of deeply understanding the perceived corruption in the understanding of the youth of Ardabil province using content analysis method. The sampling method is purposeful. The semi-structured interviews with 12 youths of Ardabil province continued until theoretical saturation. Also, the data analysis method with textual data entry into MAXQDA software in three stages: And text interpretation, 3- merging and re-integrating the text was done. The results of data analysis showed; The youth of Ardabil province define the theme of perceived corruption with three themes: 1- cognitive, 2- emotional, 3- behavioral. From the perspective of young people, positive judgments and judgments about the process and the fight against the spread of corruption lead to the development of trust and social justice, and a negative attitude towards it leads to a decline in social capital.  

تبلیغات