آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی آراء مفسران و نحویان درباره سوگند «لا اقسم» در قرآن کریم پرداخته شد. در بین مفسران در مورد نقش حرف «لا» در این ساختار نظرات متفاوتی وجود دارد. بدین جهت، ابتدا تمامی آراء مهم در این زمینه احصا و بر اساس آیات قرآن و همچنین قواعد علم نحو، مورد بررسی قرار گرفت. در بین مفسران سه دیدگاه عمده در مورد نقش حرف نفی وجود دارد: 1. زائده بودن حرف «لا»؛ 2. نافیه بودن حرف «لا»؛ 3. دیدگاه سوم به این شکل است که اصل کلمه «لا اقسم» بوده و حرف الف اشباع شده است. این دیدگاه نیز علاوه بر اینکه مشکل نحوی دارد، با قرائت عامه نیز سازگار نیست. با بررسی های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آراء فوق اقناع کننده و کامل نیستند و قول مختار بدین صورت است که ساختار «لا اقسم» در قرآن کریم، روی هم فعل سوگند و به معنای «قسم یاد می کنم» است و این نوع استعمال بین عرب شایع بوده است.

A Literal Analysis and Study on “I do not Swear” Structure in Holy Quran

The present research studies the opinions of commentators and syntacticians about the oath of "La Oqsem" (I do not Swear) in Holy Quran. There are different opinions about the role of the letter "La" (I do not) in this structure among commentators. Therefore, first, all the important opinions in this field were counted and examined based on the verses of Qur'an as well as the rules of syntax science. There are three main views amongst them about the role of the negation letter: 1. The addition of the letter "la"; 2. The negation of the letter "La"; 3. The third view is that the origin of the word is "La Oqsem" and the letter A is saturated. This view, in addition to having a syntactic problem, is also inconsistent with popular reading. Studies have shown that none of the above opinions are convincing and complete, and Mukhtar's statement is that the structure of "La Oqsem" in Holy Qur'an is the same as the verb oath, which means "I swear" and this type of use has been common among Arabs.

تبلیغات