آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

انسان درطول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. عوامل متعددی از جمله ضعف اعتماد به نفس، خشم، ترس و غم، بخل، سوء ظن، بزرگ شمردن مصیبت ها، ترس از شکست های گذشته و حسد مانع تفکر مثبت شده و با از بین بردن شور و نشاط و انگیزه در انسان، آرامش را از وی سلب نموده و میزان موفقیت را به شدت کاهش می دهند. انسان با غلبه بر این موانع می تواند به احساس زیبای لذت و شادی از لطف و رحمت الهی دست یافته و راه سعادت و نیک بختی را در پیش گیرد. پژوهش حاضر به بررسی این موانع و راهکارهای غلبه بر آن ها از دیدگاه قرآن کریم و سخنان اهل بیت(علیهم السلام) می پردازد.

Survey on some obstacles of the ways to overcome them from Quran and Hadis point of view

Man always seeks for promotion and success depends on the way of approach of man towards himself and the world around him. Difficulties in the life are inevitable. Different factors such as lack of self confidence, fear, sadness, anger and so many others stops him of positive thinking, leading to lose his anxiety and comfort and lowers success dramatically. Human will feel happiness powered by God and find the way to success. Current study surveys some of these obstacles and finds the solutions to overcome them via Quran and Ahlolbeit point of view.

تبلیغات