آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵

چکیده

در میان بناهای مختلف، خانه مکانی است که بیش از همه در ارتباط تنگاتنگ با زندگی در حال تحول انسان قرار دارد. این در حالی است که این تعامل پویا بین ساکن و مسکن در عصر امروز تحت تأثیر رویکردهای علمی و اثباتی به رابطه سوژه- ابژه تقلیل یافته است. این رابطه، ساکن را چون سوژه ای صرف در مقابل مسکن خویش(نه در کنار آن و با آن) قرار می دهد و مسکن چون محصولی تمام شده پذیرای زندگی در حال تحول انسان نیست. این پژوهش ریشه حل این مشکل را در شکل گیری مسکنی خوانش پذیر می داند که پذیرای خوانش های مختلف ساکنین است. ایده این خانه از دیوان حافظ گرفته شده که با هر دلی همنواست و تازه ترشدن دانایی آدمی در طول دوران و نیز ظهور دریافت کنندگان جدید موجبات خوانش های نوینی از آن را فراهم می کند. در این راستا، ابتدا سعی شده عوامل مؤثر بر خوانش پذیری شعر حافظ تبیین شود و سپس نمود این عوامل در حوزه معماری و به خصوص، سکونت کشف گردد و سپس به روش تطبیقی- تحلیلی عوامل مؤثر بر خوانش پذیری مسکن تبیین شود. توضیح آنکه این عوامل در سه دسته کلی «معانی چندگانه»، «معانی ازلی» و «پیوندهای ساختاری و محتوایی» تبیین شده است.

Effective Factors on Readability in Hafez Poetry and Its Correspondence with Readable Housing Characteristics

Among the various buildings, house is a place that is most closely associated with human evolving life. However, this dynamic interaction between the resident and the housing has been reduced to the subject-object relationship in the present age under the influence of scientific and positive approaches. This relationship places the resident as a mere subject in front of his house (not next to it and with it), and the house as a finished product does not accept the human evolving life.This study considers the root of the solution to this problem in the formation of readable housing that accepts different readings of residents. The idea of ​​this house is taken from Hafez's divan, which is concordant with every heart, and the renewal of human knowledge during the period, as well as the emergence of new recipients, causes new readings of it. In this regard, first, it is tried to be explained the effective factors on the readability of Hafez's poetry and then the manifestation of these factors in the field of architecture and especially housing to be discovered and then the effective factors on the readability of housing to be explained by comparative-analytical method. Explaining that, these factors are explained in three general categories of "multiple meanings", "eternal meanings" and "structural and content links".

تبلیغات