آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶

چکیده

بررسی تطبیقی اجتماع و بازتاب آن بر اندیشه سیاسی سعدی یوسف و ابوالقاسم لاهوتی از منظر سیاسی و اجتماعی مستلزم شناخت شرایط خاص جامعه ای است که این دو شاعر در آن زندگی کرده اند. از آنجا که در دوره مشروطه مفهوم آزادی، رنگ سیاسی به خود گرفته است، این مفهوم در شعر لاهوتی به صورت شورش علیه ظلم و حمایت از قشر کارگر و رنجبران، و در شعر سعدی یوسف به صورت مبارزه علیه وعده های پوچ و دروغین جلوه می کند. سعدی یوسف و ابوالقاسم لاهوتی برای بیان اوضاع اجتماعی تأثیرگذار در شعر خود از فنون ادبی گوناگونی چون نماد، طنز و تناقض، اقتباس و تضمین استفاده کرده اند، به عنوان مثال برای اشاره به وجود دشمنان و استعمارگران از نمادهایی چون سیاهی، رنگ سرخ، شهر و روستا، نخل و رود و... بهره گرفته اند با این تفاوت که در شعر لاهوتی بکارگیری نماد ملموس تر است. این دو شاعر همچنین با استفاده از دیگر فنون مذکور توانسته اند به خوبی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی مردم سرزمین خود تأثیرگذار باشند و به مبارزه علیه ظلم، استثمار، امپریالیسم، غربزدگی و هجوم فرهنگ بیگانه غربی بپردازند.

A Comparative Study of Society and Its Reflection on the Political Thought of Saadi Yousef and Abolghasem Lahouti

A comparative study of society and its reflection on the political thought of Saadi Yousef and Abolghasem Lahouti from a political and social perspective requires understanding the specific conditions of the society in which these two poets lived. Since the concept of freedom has taken a political color during the constitutional period, this concept appears in Lahouti's poetry as a revolt against oppression and support for the working class and the suffering, and in Saadi Yusuf's poetry as a struggle against empty and false promises. Saadi Yousef and Abolghasem Lahouti have used various literary techniques such as symbol, humor and contradiction, adaptation and guarantee to express the influential social situation in their poetry, for example, to indicate the existence of enemies and colonizers, symbols such as black, red, city and Villages, palms, rivers, etc. have been used, with the difference that in Lahouti poetry, the use of a symbol is more tangible. These two poets have also been able to use other mentioned techniques to have a good impact on the political and social situation of the people of their land and to fight against oppression, exploitation, imperialism, westernization and the invasion of Western foreign culture.

تبلیغات