آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶

چکیده

این تحقیق به بررسی دو اثر «رستم و سهراب» اثر ابوالقاسم فردوسی - شاعر قرن چهارم - و داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل از منظر قرآن پرداخته است. هدف از این تحقیق آشکارساختن نمودهای مفهوم لویناسی مسئولیت در رابطه بین فرزندکشی توسط شخصیت های اصلی این آثار، رستم و حضرت ابراهیم ، و تردیدهای اخلاقی است. این تحقیق بر آن است که نشان دهد که آیا عمل فرزندکشی توسط شخصیت های اصلی از منظر اخلاق توجیهی دارد یا خیر؟ بدین ترتیب آثار با توجه به نظریه اخلاق از دیدگاه امانوئل لویناس مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. این تحقیق نشان می دهد که چگونه عمل فرزندکشی علی رغم مذموم بودن آن در شرایط خاص امری اخلاقی محسوب می شود.

Filicide in the Stories of “Rostam and Sohrab” and “Ibrahim and Ismail”

The present article examines the story of Rostam and Sohrab by Abolghasem Ferdowsi, 4 th century Persian poet, and the story of Ibrahim and Ismail in the Quranic tradition. This paper aims firstly to reveal the thematic connectionof the concept of sacrifice and filicide as performed and committed bythe protagonists of these two works, namely, Rostam and Ibrahim; and secondly to explore the resulting ethical dilemmas in the light of Emmanuel Levinas's notion of responsibility, as such attempting to depict whether filicide is justifiable in the realm of ethics. Thus, the article attempts to show how filicide despite being immoral is considered as amoralct under specific circumstances.  

تبلیغات