آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱

چکیده

دوران دانشجویی یکی از برهه های مهم زندگی  است. بخش قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه ها در سراهای دانشجوئی زندگی می کنند و به سبب غربت و دوری از خانواده مسائل این قبیل دانشجویان باید بیشتر و دقیق تر موردمطالعه علمی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی پنداره های ذهنی دانشجویان دختر از زندگی در سراها صورت گرفته است. زندگی دانشجویی  هم یک فرصت است و هم تهدید. تفسیر و تأثیرپذیری دانشجویان دوره از زندگی بسیار متفاوت و گاه متضاد است. ویژگی های سنی،جنسی، تحصیلی و شرایط فردی و اجتماعی و نیز محیط درس و دانشگاه و جوانی و تغییرات اجتماعی همه با هم در زندگی دانشجو حاضرند و آن را پیچیده و چندوجهی می سازند. برداشت های خود دانشجویان از زندگی دانشجویی مهم ترین مقوله  بشمار می رود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 22 نفر از دانشجویان ساکن در سرای دانشجویی فرزانگان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دهند. محققان از رویکرد کیفی نظریه زمینه ای و تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه ی عمیق برای بررسی موضوع استفاده نموده اند. تحلیل داده ها نشان می دهد شرایط زمینه سازی نظیر "بافت قومیتی فرهنگی" دانشجویان ساکن سراها " بافت مکانی-فضایی "خوابگاه"، "تأثیر هویت جمعی" و "تأثر پذیری"، "اقتضای سنی" و نظایر آن و عوامل دیگری نظیر روند "تغییرات جهانی سبک زندگی جوانان" و " تقارن با فضای مجازی" که به عنوان شرایط مداخله گر هستند دانشجویان را بر آن وا می دارد تا در این شرایط با قرار گرفتن در این بستر راهبردهای "هویت یابی"، "حرکت به سمت تعامل و تقارب فرهنگی"، "خود مراقبتی" و نظایر آن را بر گزینند که این راهبردها در نتیجه به پنداره های ذهنی دانشجویان ساکن در سرا از زندگی در این اماکن می انجامد.

An investigating on the mental notions of female students living in student campuses: A Case Study of Farzanegan Female Student campuses at Bou- Ali Sina University

Student life is one of the most important period of life. A significant proportion of college students live in student campuses, and due to the estrangement and distance from their families, such students need to be more and more closely scientific scrutinized. The purpose of the present study was to investigate the subjective perceptions of female students living in campuses. Student period of life includes both an opportunity and a threat. The interpretation and impact of college students is very different and at times conflicting. The age, sex, educational and personal and social characteristics as well as the faculty and university environment and youth subculture and social change are all present in the student life and make it  very complex and multifaceted. So students' own perceptions of student life are the most important. The participants of this study consist of 22 students residing in Farzanegan student complex at  Bu Ali Sina University. Researchers have used the qualitative approach base on grounded theory and data collection techniques that used here was in-depth interview with students. Findings shows that contextual conditions such as the "ethnic-cultural context" of students residing at complex’s "the place-spatial context of dormitory," the impact of collective identity and," age "are effective factors. At the same time we observed other variables Such as the trend of "global youth lifestyle changes" and "social networks impacts" as intervening conditions, forcing students to engage in “Identification" strategies, "moving toward interaction," And cultural convergence, led to face students with these new and different conditions.

تبلیغات