آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 96-1395 بوده و نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری بود. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی برحسب رویکرد یادگیری برای باهم زیستن بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از روایی محتوایی استفاده شد. پایایی سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسکات 92 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان توجه به مؤلفه های رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در محتوای کتاب های درسی از یک توزیع نرمال برخوردار نمی باشند به گونه ای که مؤلفه آموزش صلح از بیشترین میزان توجه و مؤلفه های آموزش سلامت، آموزش محیط زیست از کمترین میزان توجه برخوردار می باشد و به مؤلفه های چند فرهنگی، شهروندی، حقوق بشر توجه چندان مطلوبی نشده است؛ که نیازمند توجه و تجدیدنظر در برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم توسط مسؤولان ذی ربط می باشد.

An Analyze of the learning approach for living together in the textbook format of the second elementary school

The purpose of the study was to analyze the content of the learning approach for coexistence in the context social studies textbook of the second grade of elementary school. The current research is practical and according to its nature, a content analysis descriptive research method was used. The statistical population study was the content of all social studies textbooks of the elementary school second grade in the academic year (1395-1396) and the statistical sample was considered the same as the statistical population. The research instrument was the content of social studies content check list based on the learning approach for coexistence. Content validity was used to estimate the validity of the log and reliability was 0/092 calculated using Scott's method. To analyze the data, frequency estimation and Shannon entropy method were used. Findings showed that the attention to components of learning approach for living together in the content of textbooks does not have a normal distribution, As the component of peace education has the most attention and components of health education, environmental education has the least attention is paid to the multiculturalism, citizenship and human rights. Which requires consideration and revision of social studies curriculum of the second period by relevant authorities.

تبلیغات