آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

سرمایه اجتماعی ابزاری برای رسیدن به انواع دیگر سرمایه ها از جمله سرمایه اقتصادی، انسانی و فرهنگی هست. یکی از حوزه های مهم تأثیرپذیر از سرمایه ی اجتماعی نهاد خانواده است. ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و اعتیاد به مواد مخدر جوانان شهرستان قائم شهر هست. چهارچوب نظری این پژوهش نظریه ی کلمن هست. روش تحقیق پیمایشی، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است که روابط آن از طریق آلفای کرونباخ و اعتبار آن از طریق اعتبار صوری شناخته می شود. جامعه ی آماری این پژوهش، از جوانان شهر قائم شهر  که در زمان انجام تحقیق در بازه ی سنی 25تا17 قرار داشتند، تشکیل شده است. در مجموع 400 نفر از این جوانان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (اعتیاد به مواد مخدر) بوده اند، متغیرهای مستقل شامل (سرمایه ی اجتماعی ساختاری درون خانواده، سرمایه اجتماعی ساختاری بیرون از خانواده، سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده، سرمایه ی اجتماعی شناختی بیرون از خانواده) بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی  خانواده و ابعاد آن با اعتیاد به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایجی که در رگرسیون چندگانه این تحقیق مشاهده می کنیم، این است که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده (384/0-) بیشترین قدرت را داشته و به عبارتی قوی ترینپیش بینی کننده رفتار اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان بوده است

A survey on the effect of family social capital on youth addiction (Qaemshahr)

Social capital is considered as a tool used to attain other kinds of capitals such as economic, human, and cultural. Family is one of the important institutions influenced by social capital. Therefore, this research mainly seeks to investigate the relationship between family social capital and drug abuse among young people in Qaemshahr. In this study, Colman’s theory has been employed for research theoretical framework. This research is survey-based and the instrument to collect the data is questionnaire. The relationships among the questionnaire elements have been determined by Cronbach and it has been validated through face validity. The population includes young people of Qaemshahr who were between 17 and 25 at the time of conducting the study. A sample of 400 participants was selected using random sampling method. The independent variables which form an analytic model to explain dependent variable (i.e. drug abuse) are structural social capital inside family, structural social capital outside family, cognitive social capital inside family, and cognitive social capital outside family. The findings show that there is a significant relationship between family social capital and its dimensions and drug abuse. Multiple regression results indicate that among the dimensions, cognitive social capital inside family (-0.384) is the most powerful predictor of drug abuse behavior among young people.

تبلیغات