آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

تأثیر جنسیت بر سلامتی در مطالعات متعدد تأیید شده است و تبیین های نظری متعددی نیز به منظور توضیح نحوه تأثیرگذاری تفاوت های جنسی بر سطح سلامت افراد جامعه ارائه شده است. هدف این مطالعه آزمون تجربی مدل های نظری مذکور از طریق بررسی وضعیت سلامتی مردان و زنان تبریزی در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، برداشت از وضعیت سلامت جسمانی و سلامت روانی و نیز تجربه بیماری بوده است. این مطالعه که بر روی 650 نفر از والدین خانوارهای تبریزی که بین 15 تا 65 سال سن دارند، انجام شده است، نشان  می دهد که مردان و زنان در متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روانی، برداشت از وضعیت سلامت جسمانی و روانی تفاوت معناداری با همدیگر دارند. اما از نظر تجربه بیماری دو گروه تفاوت چندانی از همدیگر نشان نمی دهند. با توجه به این یافته مطالعه به این نتیجه می رسد که تفاوت های سلامتی بین دو جنس بیشتر ذهنی و ناشی از نگرش های متفاوت دو جنس به تغییرات بدنی شان می باشد. 

Gender and Health; The Analyzing of the Gender Role on Health Inequalities

The effective role of gender on health inequalities approved in very studies and various theoretical frameworks provided to explain this effect. The aim of this study is the experimental verification of these theoretical frameworks through analyzing the health status of Tabriz citizens in physical and mental health, perceptions of physical and mental health and disease experience. This study was performed on 650 householders of Tabriz citizens between 15-65 years old. The results show significant differences between men and women physical and mental health and that’s perceptions of physical and mental health. There was no significant difference between men and women in disease experience in this study. With considering to this findings study concludes that the health inequalities between men and women mostly is due to women’sgreater sensitivity to physical changes occur in theme’s body in everyday life

تبلیغات