آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

پزوهش حاضر در پی بررسی نقش ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و سلامت اجتماعی معلمان مدارس متوسطه شهر بهبهان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان دوره متوسطه شهر بهبهان که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تدریس بودند (360 N=). به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه از میان جامعه مورد نظرمورد نظر انتخاب شدند(130 n=). ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه های ادراک از عدالت سازمانی، رضایت شغلی و سلامت اجتماعی. یافته ها نشان دادند که بین ادراک از عدالت سازمانی و رضایت شغلی (380/0 = r، 01/0p <) و بین ادراک از عدالت سازمانی و سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار (490/0 = r، 01/0p <) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه های ادراک از عدالت سازمانی حدود 20 درصد از تغییرات رضایت شغلی و 29 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی را تبیین کردند. در بین مؤلفه های عدالت سازمانی عدالت تعاملی و سپس عدالت رویه ای بیشترین همبستگی را با سلامت اجتماعی معلمان داشته اند. در مجموع یافته ها نشان دادند که سلامت اجتماعی معلمان از عدالت سازمانی و مؤلفه های آن متاثر می شوند.

The Role Perception of Organizational Justice on Job Satisfaction and Social Health of Secondary School Teachers in Behbahan

The purpose of this study was to investigate the role of perception of organizational justice on job satisfaction and social health of secondary school teachers in Behbahan. The descriptive and correlational research of method was used. Dependent variables include job satisfaction and social health and Independent variable was organizational justice. The population of the present research was all full time secondary school teachers who were working in in Behbahan. (360) during the session 2020-2021. The sample consisted of 130 teachers selected through stratified random sampling from the mentioned population. The instruments used in this study are organizational justice developed by Neihoff and Moorman (1993), A standard job satisfaction questionnaire (Fernand and Awamleh, 2006), was used to assess the level of job satisfaction among teachers and social well-being questionnaire made by Keyes (1998) These instruments were tested and adapted in a pilot study before they were used in the main study. The reliability of all the instruments has been documented separately for the sample. The results of Pearson correlation showed that there was a positive and significant relationship between organizational justice and satisfaction (r = 0.380, p <0.01), and a positive and significant relationship between perceptions of organizational justice and social health (r= 0.490, p <0.01). The regression results showed that the components of perception of organizational justice explained about 15% of changes in job satisfaction and about 25% of changes in social health. Conclusion The study showed that perception of organizational justice of managers improves job satisfaction and social health.

تبلیغات