آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

موضوع مقاله عبارت از رابطه مسئولیت پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان است. مسئولیت پذیری شهروندان یکی از مهم ترین ابزارهای تسلط بر مدیریت افکار عمومی تبدیل شده است. مسئولیت پذیری شهروندان از یک سو به عنوان ابزار تسلط بر افکار عمومی و از سوی دیگر در نهادینه و فراگیر شدن سبک زندگی توسعه محور نقش تعیین کننده ای دارد. هدف پژوهش نیز تعیین میزان و مسئولیت پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان و ارائه راهکار تقویت آن است. روش تحقیق برحسب هدف کاربردی، ازنظر ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. سؤال اصلی تحقیق این است که مسئولیت پذیری چه تاثیری در ایجاد سبک زندگی توسعه محور دارد و چگونه می توان آن را شناخت؟ در این زمینه سه سؤال فرعی و سه فرضیه متناسب آن تبیین گرده و بدان پاسخ داده است. برای استخراج یافته های دقیق و راهگشا از روش پرسشنامه در سطح شهروندان تهرانی استفاده شده و داده ها مورد تجزیه وتحلیل کمی و کیفی قرار گرفته است. درنتیجه اکثریت قاطع پاسخ دهندگان بر تأثیر اساسی مسئولیت پذیری شهروندان در شکل گیری سبک زندگی توسعه محور تأکید دارند.

The relationship of responsibility in the development-oriented lifestyle of citizens

The subject of the article is the relationship of responsibility in the development-oriented lifestyle of citizens. Citizen accountability has become one of the most important tools for dominating public opinion management. Citizens' responsibility on the one hand as a tool to dominate public opinion and on the other hand in the institutionalization and pervasiveness of development-oriented lifestyle plays a decisive role. The purpose of this study is to determine the extent and responsibility in the development-oriented lifestyle of citizens and provide a solution to strengthen it. The research method is applied in terms of descriptive nature and correlational in terms of purpose. The main question of the research is what is the effect of responsibility in creating a development-oriented lifestyle and how can it be recognized? In this regard, three sub-questions and three corresponding hypotheses have been explained and answered. To extract accurate and instructive findings, the questionnaire method was used at the level of Tehran citizens and the data were analyzed quantitatively and qualitatively. As a result, the overwhelming majority of respondents emphasize the fundamental impact of citizens' responsibility in shaping a development-oriented lifestyle.

تبلیغات