آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

حکمرانی خوب از طریق ایجاد رضایت، اعتماد و امنیت عمومی بسترهای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند که می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی برای کشور فراهم آورد. نظر به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف اعتبارسنجی الگویی برای بکارگیری حکمرانی خوب از منظر اقتصادی در استان آذربایجان غربی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین سازمان های دولتی در استان آذربایجان غربی می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در نهایت نیز شاخص های حکمرانی خوب از منظر اقتصادی با روش سوارا اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که بهبود سیاست های اقتصادی و شفاف سازی اطلاعات و اقدامات اقتصادی بر مبارزه با فساد و پاسخگویی عمومی اثر می گذارد. این عوامل نیز بر توسعه اقتصادی و رضایتمندی شهروندان تاثیر می گذارند. از این طریق می توان به پیامدهای اقتصادی حکمرانی خوب دست پیدا کرد. بنابراین مدیران استان آذربایجان غربی با رعایت اصول زیربنایی حکمرانی خوب می توانند به اهداف مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند.

Validation of good governance model from an economic perspective

By creating public satisfaction, trust and security, good governance, provides a good platform for investment, which can pave the way for economic growth at the national and international levels for the country.Due to the importance of the subject, this study was conducted with the aim of validating a model for applying good governance from an economic perspective in West Azerbaijan Province. The present study is a cross-sectional survey in terms of practical purpose and method and time period of data collection. The statistical population includes managers and deputies of government organizations in West Azerbaijan province. The sample size was estimated 190 people by using Cochran's formula and sampling was performed by simple random method. The data collection tool was a questionnaire that was validated by structural validity, convergent validity and divergent validity. Using Cronbach's alpha and combined reliability, the reliability of the questionnaire was assessed as desirable. To validate the good governance model, the partial least squares method and Smart PLS software were used. Finally, the indicators of good governance from an economic point of view were prioritized by the Savara method. The results show that improving economic policies and transparency of information and economic measures affect the fight against corruption and public accountability. These factors also affect economic development and citizen satisfaction. In this way, the economic consequences of good governance can be achieved. Therefore, the managers of West Azerbaijan Province can achieve the goals related to economic growth and development by observing the basic principles of good governance

تبلیغات