آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

هر کشوری برای گذار از وضعیت و مشکلات موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب در آینده نیازمند یک کلان الگو برای پیشرفت خود است. از این رو در جمهوری اسلامی ایران طراحی و تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای اهمیت راهبردی است. افق پیشرفت در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، تمدن نوین اسلامی مد نظر قرار گرفته است. اما یکی از اشکالات الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت این است که بر اساس رویکرد تمدنی طراحی و تدوین نشده است. به عبارت دیگر نقش و تاثیر تمدن نوین اسلامی به عنوان افق پیشرفت در طراحی اصول و تدابیر الگو دیده نشده است. بر همین اساس هدف از این مقاله نقد و بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد تمدنی با استفاده از روش تحلیلی است. ارائه یک چار چوب مفهومی مبتنی بر رویکرد تمدنی، در جهت طراحی نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله نتایج این پژوهش است.

Critique of the basic Iranian Islamic model of progress Based on the civilization approach

Every country needs a grand model for its progress to transition from the current situation and problems and move towards the desired situation in the future. Therefore, in the Islamic Republic of Iran, the design and approval of the Iranian Islamic model of progress is of strategic importance. The horizon of progress is considered in the basic Islamic model of Iranian progress, the new Islamic civilization. But one of the drawbacks of the basic Iranian Islamic model of progress is that it is not designed and developed based on a civilized approach. In other words, the role and influence of modern Islamic civilization as a horizon of progress in designing the principles and measures of the model has not been seen. Accordingly, the purpose of this article is to critique the basic Iranian Islamic model of progress based on the civilization approach using the analytical method. Presenting a conceptual framework based on the civilization approach in order to design the final Iranian Islamic model of progress is one of the results of this study.

تبلیغات