آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

امروزه گردشگری، سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می شود و از نظر بیشتر مردم، عبارت گردشگری بر سفرهای تفریحی دلالت می کند و از نظر سازمان گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف به استثنای سفر به منظور کار، مهاجرت و فعالیت های محلی و منطقه ای. در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ایجادکننده فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی فرهنگی مطرح می شود. گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می شود، چرا که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران دارد. شهرهای منطقه شمال کشور، از جمله رشت، به دلیل بهره مندی از شرایط اقلیمی، فرهنگی و تاریخی خاص، نیروی زیادی در جذب گردشگری شهری دارند. از آنجا که هر عاملی از جمله گردشگری تأثیرات مختلفی دارد؛ بدین معنی که هیچ عاملی صرفاً نمی تواند مثبت یا منفی باشد. این پژوهش در پی بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر 4 متغیر توسعه پایدار شهری (پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی، پایداری محیطی و پایداری اقتصادی) از منظر 263 نفر از ساکنان شهر رشت (بر اساس فرمول کوکران) و 11 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری در شهری رشت است. این پژوهش براساس شیوه انجام، از نوع روش توصیفی تحلیلی است. نتایج آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق بیانگر این مهم اند که گردشگری شهری در شهر رشت توانسته است به شیوه ای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر رشت شود. گردشگری در شهر رشت توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعه پایدار محیطی داشته باشد

Explain the role and effects of tourism development on the promotion of cultural and urban sustainability variables(case study: Rasht city)

tourism is the third largest economic industry in the world, and for most people, the term tourism refers to leisure travel, according to the tourism organization, it means travel for various purposes except travel for work, migration and local and regional activities. In the present era, tourism is one of the effective factors in the development of relations between nations and is considered as a creator of job opportunities in the economic sector and the creation of socio-cultural interactions. Urban tourism is a very important factor in the development of cities, because it has great potential to attract tourists. Cities in the northern region of the country, including Rasht, have a great potential to attract urban tourism due to their special climatic, cultural and historical conditions. Since each factor, including tourism, has different effects; This means that no single factor can be positive or negative. This study seeks to investigate the effects of urban tourism on 4 variables of sustainable urban development (social sustainability, physical sustainability, environmental sustainability and economic sustainability) from the perspective of 263 residents of Rasht and 11 professors and experts in tourism . This research is a descriptive-analytical method based on the method. The results of statistical tests used in the research indicate that urban tourism in the city of Rasht has been able to effectively make the city of Rasht more sustainable. Tourism in Rasht has been able to have the greatest impact on sustainable economic development and the least impact on sustainable environmental development.

تبلیغات