کلید واژه ها: گردشگری جاذبه های گردشگری رضایت مندی گردشگران وفاداری گردشگران سرعین

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۰۳ - ۱۲۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶

Indicators of satisfaction and loyalty of incoming tourists to Sarein city in terms of attractions

One of the important components in tourism is tourists 'satisfaction and loyalty. Feeling satisfied with the destination on the one hand and encouraging friends and acquaintances on the other hand causes frequent visits to tourist destinations. The purpose of this study is to identify effective indicators in tourists' satisfaction and loyalty. The entrance to the city is fast,Which plays the main role in earning income from tourism, the research in terms of purpose and practical nature and in terms of descriptive-analytical research method and survey data collection method, after reviewing 27 indicators studied these results It was found that 17 indicators, including: safety of visited areas, attractiveness of attractions, quality of therapeutic water have been effective in tourist satisfaction and loyalty, but 10 indicators, including: informing the public sector about tourist attractions, informing the private sector about Tourist attractions, proper tourist guidance about attractions have not been effective in tourist satisfaction and loyalty,Also, based on the average obtained from the set of indicators, it was found that the experimental average is higher than the theoretical average, which is 3, so the relationship between satisfaction and loyalty of tourists and tourist attractions was confirmed, and it was found that 65.6% of respondents for the third time or more They visit Sarein city, and this indicates that most tourists are satisfied with the tourist attractions of this city, and this in itself creates loyalty among tourists and their frequent visits to this beautiful tourist place.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷

چکیده

یکی ازمولفه های مهم در گردشگری رضایتمندی و وفاداری گردشگران می باشد احساس رضایت از مقصد از یک سو و تشویق و ترغیب دوستان و آشنایان از سوی دیگر باعث بازدید مکرر از مقاصدگردشگری می شود، هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های موثر در رضایتمندی و وفاداری گردشگران ورودی به شهرستان سرعین می باشد،که نقش اصلی را در کسب درآمدهای حاصل از گردشگری ایفا می کند،پژوهش مورد نظر از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها پیمایشی می باشد، بعد از بررسی ۲۷ شاخص مورد مطالعه این نتایج به دست امد، که۱۷ شاخص ازجمله: ایمنی مناطق مورد بازدید، جذابیت جاذبه ها، کیفیت آب های درمانی در رضایتمندی و وفاداری گردشگران موثر بوده اند، اما ۱۰ شاخص از جمله: اطلاع رسانی بخش دولتی درمورد جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی بخش خصوصی درمورد جاذبه های گردشگری، راهنمایی مناسب گردشگران درمورد جاذبه ها در رضایتمندی و وفاداری گردشگران موثر نبوده اند، همچنین براساس میانگین بدست آمده ازمجموعه شاخص ها مشخص شدکه میانگین تجربی از میانگین نظری که ۳ بیشتر است بنابراین رابطه بین رضایتمندی و وفاداری گردشگران و جاذبه های گردشگری مورد تایید قرار گرفت، و مشخص شد،6/65 درصد پاسخ دهندگان برای سومین بار یا بیشتر است، که از شهرستان سرعین بازدید می کنند، و این بیانگر آن است، اکثرا گردشگران از جاذبه های گردشگری این شهرستان رضایت دارند، و این خود باعث ایجاد وفاداری در گردشگران و بازدید مکرر آنها از این مکان توریستی زیبا می شود.

تبلیغات