آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

با شیوع کووید-19 در جهان اقدامات مختلفی برای کاهش تلفات و هزینه های ناشی از این همه گیری در کشورها انجام شد. برای کاهش شیوع، کاهش سفرهای روزانه و عدم حضور در محیط های شلوغ و بسته توصیه شد که هردو سبب کاهش تقاضای استفاده از حمل ونقل همگانی می شود. با حذف برخی سفرهای شغلی از سیستم حمل ونقل همگانی و تجربه سایر شیوه ها توسط شهروندان بیم آن می رود که روند بازگشت مسافران به سیستم حمل ونقل همگانی کند باشد. این عقب افتادگی در بلند مدت می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در سامانه های حمل ونقل همگانی و درنهایت کاهش دائمی سهم این سیستم در حمل ونقل شهری شود. اطلاعات تراکنش کارت بلیت ها نشان می دهد که باوجود کاهش ابتلا به کرونا همچنان سهم قابل توجهی از تقاضای سابق حمل ونقل همگانی به این سیستم بازنگشته است. این مطالعه با استفاده از توزیع پرسشنامه برخط بین گروه های مختلف شغلی و سنی، تغییر شیوه ی سفر کاری افراد پس از شیوع کووید 19 را بررسی می کند. بررسی نتایج یک نمونه 1050 تایی نشان می دهد هم زمان با شیوع کرونا سهم شیوه ی سفر حمل ونقل همگانی از سفرهای شغلی افراد کمتر از نصف شده است. این کاهش در بین زنان و مردان و بین دسته های متفاوت تحصیلات تقریباً یکسان ولی در گروه های مختلف سنی متفاوت است.

Examining the Effects of COVID-19 on the Usage of Public Transportation (Case Study: Tehran)

With the spread of COVID-19 in the world, various measures were applied to reduce the number of fatalities. Reducing daily travel and avoiding crowded places were two important advices to limit the spread which decreased transit use. By shifting some work trips from transit and encouraging residents to use other modes, it is feared that the process of returning passengers to the transit will be slow. In the long term, this backwardness reduces investment in public transportation and share of this system from urban mobility. Ticket transaction information shows that a significant share of the former demand for transit has not returned to it even with decrease in number of infections. This study explores the shift in people's work travel habits following the epidemy of COVID-19 using an online questionnaire. Examining the results of a sample size of 1050 reveals that the proportion of business trips made by public transportation has been reduced to less than half. This decrease is almost the same between men and women and among different categories of education, but it is various in different age groups.

تبلیغات