آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری و کارکردهای اجرایی و نقش میانجیگری تنظیم هیجانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان و مردان بین 30 تا 40 سال شهر تهران در سال 1400 بودند که از میان آن ها 190 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای رفتار خوردن (داچ، 1986)، سیستم مغزی-رفتاری (جکسون، 2009) و تنظیم شناختی هیجانی (گارنفسکی و کرایج، 2006) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Amos-V8.8 استفاده گردید. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. یافته ها: همچنین نتایج نشان داد ضریب استاندارد مسیر مستقیم بین رفتار خوردن و 5 زیرمقیاس سیستم مغزی-رفتاری یعنی سیستم فعال سازی رفتار (196/0)، سیستم بازداری رفتار (217/0) و گریز (256/0) با سطح معناداری کمتر از 05/0 و جنگ (436/0) و انجماد (379/0) با سطح معناداری کمتر از01/0 معنادار هستند بنابراین سیستم مغزی-رفتاری به صورت مثبت و معنادار رفتار خوردن را پیش بینی می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیستم مغزی-رفتاری، رفتار خوردن را با میانجی گری تنظیم شناختی هیجانی به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می کند. بنابراین سیستم های مغزی رفتاری و تنظیم هیجانی، نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای خوردن افراد دارای اضافه وزن و چاقی ایفا می کند که در برنامه های پیشگیری و درمانی لازم است مد نظر قرار گیرند.

Explanation of the Eating Behavior based on the Behavioral-Brain Systems; The Mediating Role of Emotion Regulation

Aim : This research aims to explain the eating behavior based on brain-behavioral systems and executive functions and the mediating role of emotional regulation was performed. Methods : The method of the current research was a correlational description. The statistical population of the research was all men and women between 30 and 40 years of age in Tehran in 1400, of which 190 people were selected as the research sample using the random multi-stage cluster sampling method. In this research, tools of eating behavior (Dutch, 1986), brain-behavioral system (Jackson, 2009) and cognitive-emotional regulation (Garnefsky and Kraij, 2006) were used. Amos-V8.8 software was used to analyze the data. In order to analyze the research data, the structural equation modeling method was used. Results: The research findings showed that the research model has a good fit. Also, the results showed that the standard coefficient of the direct path between eating behavior and 5 subscales of the brain-behavioral system, namely the behavior activation system (0.196), the behavior inhibition system (0.217) and avoidance (0.256) with a significance level less than 0.05 and war (0.436) and freezing (0.379) are significant with a significance level less than 0.01, so the brain-behavioral system positively and significantly predicts eating behavior. Conclsion: the results showed that the brain-behavioral system positively and significantly predicts eating behavior through the mediation of emotional cognitive regulation. Therefore, the behavioral brain systems and emotional regulation play an important role in predicting the eating behaviors of overweight and obese people, which should be considered in prevention and treatment programs.

تبلیغات