کلید واژه ها: تحول اجرا مناسبت های رسمی مذهبی اجتماعی ملی هویت همبستگی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۹ - ۱۴۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰

Investigating the fundamental improvement and evolution methods in the implementation of official occasions (religious, social, national)

  Strengthening religious, social, and national rituals and occasions and transferring them from one generation to another is a mission placed on the shoulders of the authorities of the society's official and unofficial organizations and institutions (family). Considering the wide dimensions of societies and diversity of occupations, expertise and as a result diversity of attitudes, the proper organization and implementation of rituals and ceremonies which are part of the most important cultural tools, are affected by various approaches which sometimes distort the functions and cultural effects. Therefore organizations and institutions in charge such as municipalities, radio and television, press, police officials, the ministry of culture and Islamic guidance, and the ministry of education, as well as the ministry of cultural heritage, handicrafts, and tourism are responsible for providing information and attracting voluntary participation with relative intervention in this field. In the present study, an effort has been made to provide practical research for the proper implementation of rituals and ceremonies. For this purpose, in the present study, while reviewing the related literature, a theoretical framework was designed, then hypotheses were presented and tested experimentally. The statistical population of this research included young people aged 15 to 29 living in 22 districts of Tehran. The sample size was equal to 400 of these people selected based on sampling methods. The final results of multivariable regression for the joint effect of independent variables on improving the implementation of rituals have shown that the total of independent variables used in this research could only explain about 19 percent of the changes in the dependent variable and the rest of the changes will be caused by other variables that have not been investigated in this research. Also, these results have highlighted the importance of socialization in improving the implementation of rituals more prominently than other variables.

چکیده

تقویت آئین ها و مناسبت های مذهبی، اجتماعی و ملی و انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر رسالتی است که بر دوش مسئولان سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی (خانواده) جامعه گذاشته شده است. با توجه به گستردگی ابعاد جوامع و تنوع مشاغل، تخصص و در نتیجه گوناگونی نگرش ها، ساماندهی و اجرای مطلوب آئین ها و مراسم که جزء مهم ترین ابزارهای فرهنگی هستند، از رویکردهای گوناگونی متأثر می شود که گاه کارکردها و اثرگذاری های فرهنگی را مخدوش می سازد. لذا سازمان ها و نهادهای متولی همچون شهرداری ها، صداوسیما، مطبوعات، مسئولان انتظامی، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ... در این زمینه مسئولیت عمده اطلاع رسانی، جلب مشارکت ارادی همراه با مداخله نسبی را به عهده دارند. در این مطالعه کوشش شده است تا یک پژوهش کاربردی جهت اجرای مناسب آئین ها و مراسم ها ارایه گردد. به همین منظور در بررسی پیش رو ضمن مرور ادبیات مرتبط، اقدام به طراحی یک چارچوب نظری و سپس ارائه فرضیات و در نهایت آزمون تجربی آنها گردید. جامعه آماری پژوهش پیش رو شامل جوانان 15 تا 29 ساله مقیم مناطق 22 گانه تهران و حجم نمونه برابر با 400 نفر از این افراد بود که بر اساس شیوه های نمونه گیری انتخاب گردیده اند. نتایج نهایی رگرسیون چند متغیره برای تاثیر مشترک متغیرهای مستقل بر بهبود اجرای آئین ها نشان داده است که مجموع متغیرهای مستقل مورد استفاده این پژوهش تنها توانسته در حدود 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند و مابقی تغییرات ناشی از متغیرهای دیگری خواهد بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین این نتایج نیز نقش پراهمیت جامعه پذیری را در بهبود اجرای آئین ها نسبت به سایر متغیرها برجسته تر نمایان ساخته است.

تبلیغات