چکیده

زیلوبافی از جمله هنرهای قدیمی و ریشه دار در استان یزد و شهرستان میبد است. مسأله این پژوهش بررسی آموزش و به عبارت دیگر چگونگی ارتباط بین استاد و شاگرد در این حرفه است. پرسش بنیادین این مقاله چگونگی روابط بین استاد و شاگرد و توصیف شکل گیری این رابطه از زوایای مختلف و پاسخ به سؤالات فرعی تر همچون سن و جنسیت شاگردان، نوع رابطه بین استاد و شاگرد، دستمزد اساتید، مراحل و دوره های یادگیری، شیوه های یادگیری و یاددهی، چگونگی انتخاب استاد و معیارهای آن و ... است. روش تحقیق در این پژوهش، میدانی و مصاحبه ای است. بدین منظور با بیش از ده نفر از افراد شاخص این حوزه، با میانگین سنی بین پنجاه تا هفتاد سال مصاحبه شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزش در این حرفه به شکل کاملاً شفاهی و به شیوه استاد - شاگردی و سن شروع آموزش در کودکان به طور متوسط بین شش تا هفت سال بود. در این شیوه، یادگیری دارای مقاطع و مراحلی بود و این مقاطع بسته به هوش، ذکاوت و پشتکار و علاقه شاگرد متفاوت بود و تغییر می کرد. زنان در بافت زیلو نقش کم رنگ تری داشتند و بیشتر، مقدمات بافت زیلو را فراهم می کردند.

Traditional education documenting the profession of Zilu weaving (case study: Meybod)

Zilu (kind of pileless carpet or rug /زیلو ) weaving is one of the old and old arts in Yazd province and Meybod. The matter of this research is to investigate education and in other words how to communicate between teacher and student in this profession. The fundamental question of this article is how the relationship between the teacher and the student and the description of the formation of this relationship from different angles and answers to more secondary questions such as the age and gender of the students, the type of relationship between the teacher and the student, the wage of the teachers, the stages and courses of learning, the methods of learning. And teaching is how to choose a teacher and its criteria, etc. The research method in this research is field and interview. For this purpose, more than ten famous people in this field were interviewed, with an average age between fifty and seventy years. The findings of the research indicate that education in this profession is completely oral and in a teacher-student way and the age of starting education in children was between 6-7 years on average. In this way, learning had grades, and these levels were different and changed depending on the student's intelligence, assiduity and interest. Women played a lesser role in Zilu weaving and provided more preparation for the work.

تبلیغات