نویسندگان: هادی بابایی فلاح
حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۵ - ۲۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

کتاب جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی است که نسخه های نفیسی از آن در اوایل قرن هشتم هجری و در منطقه ربع رشیدی به نگارش درآمده است. بخشی از این کتاب به داستان های انبیاء اختصاص داشته و نگاره هایی از آن نیز براساس مبانی نقاشی مکتب تبریز اول به صفحات آن اضافه شده است. روایت این کتاب شباهت ها و تفاوت هایی با روایت تاریخ انبیاء در قرآن کریم داشته که شناسایی و تدوین آن ها مهم ترین هدف این پژوهش بوده است. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر بخش هایی از قرآن کریم و جامع التواریخ است که به داستان های انبیاء اشاره داشته و پژوهش حاضر به شیوه توصیفی، تطبیقی و تحلیلی به آن ها پرداخته است. از نتایج این مطالعه، کشف تفاوت های زیربنایی بین جزئیات روایت جامع التواریخ با جزئیات روایت قرآن کریم درباره داستان های انبیاء است. روایت نگاره های این کتاب تاریخی نیز گاه بیانی همسو با متن کتاب جامع ا لتواریخ داشته و گاه مسیری متفاوت از آن را پیموده است. میزان ارتباط بصری این نگاره ها با روایت قرآن کریم نیز وضعیت متغیری داشته و از چهارچوب مدون و مشخصی پیروی نمی کند.