آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تبریز در سال 1396-1395 بودند که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش، تعداد آن ها 126 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه آماری مدیران از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و 95 نفر مدیر بر اساس جدول مورگان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت شغلی میناسوتا، روحیه مدیران میرکمالی، عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران و چابکی سازمانی اسپایدرز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین روحیه مدیران، عزت نفس سازمانی و چابکی سازمانی با رضایت شغلی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای عزت نفس سازمانی، چابکی سازمانی و روحیه مدیران قادرند تغییرات متغیر ملاک رضایت از شغل را در مدیران پیش بینی کنند. بنابراین می توان در کنار فراهم ساختن امکانات و تأمین نیازهای به جای مدیران، با آموزش و افزایش عزت نفس، چابکی و روحیه مدیران، رضایت شغلی آنان را افزایش داد.