آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی صلاحیت های حرفه ای به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 95-94 بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داه ها (طرح سیستماتیک) در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، شاخص های اولیه توسعه حرفه ای مدیران مدارس شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مدل توسعه حرفه ای مدیران مدارس در پنج مقوله اصلی شرایط علی، پدیده محوری(توسعه حرفه ای مدیران مدارس)، راهبردهای توسعه حرفه ای مدیران، شرایط واسطه ای و پیامدهای توسعه حرفه ای مدیران گنجانده شده است.