آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

هدف مطالعه حاضر، تبیین ابعاد و نشانگرهای رفتار سکوت سازمانی معلمان است. روش پژوهش از نوع کیفی با راهبرد پدیدار شناسی توصیفی بود. برای بررسی عمیق پدیده موردنظر هم از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی نظری پژوهش و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از معلمان با سابقه بالاتر از 15 سال، سرگروه های آموزشی، مدیران مدارس، مدیران و معاونان باسابقه در آموزش وپرورش بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد. برای تعیین پایایی، روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و منتخب استفاده شد. یافته ها نشان داد که رفتار سکوت معلم شامل 18 نشانگر در پنج بُعد سکوت موافق، سکوت تدافعی، سکوت رابطه ای، سکوت کاسب گرایانه و آوای خاموش است. این پژوهش می تواند مبنای مفیدی برای ساخت یک پرسش نامه بومی، جهت اندازه گیری سکوت سازمانی معلمان، قابل استفاده برای پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط باشد. کلید  واژگان : ابعادسکوت، سکوت سازمانی، رفتار سکوت، معلمان.