آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴

چکیده

تقاضای فزاینده به فناوری رایانه، بسیاری از افراد را با اختلال های بهداشت روانی، به ویژه اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش بینی کنندگی هیجان های منفی (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) و سبک های دلبستگی (به شکل مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پردیس (شماره ۱) دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند که ۳۲۰ نفر از آن ها با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اضطراب، افسردگی و استرس DASS، سبک های دلبستگی کولینز و رید و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد و این اطلاعات با روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود. متغیرهای هیجان های منفی و سبک های دلبستگی به صورت مستقیم با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشتند و هیجان های منفی به صورت غیرمستقیم نیز اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد. با توجه به نتایج حاصله، هیجان های منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با میانجی گری سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد.