مدیریت در دانشگاه اسلامی

مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت و رتبه بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. روش: روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری آن، متخصصان موضوعی در دانشگاه آزاد اسلامی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساختهای است که دارای روایی محتوایی و پایایی مناسب بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شامل پاسخگویی، حفظ هویت دینی- ملی، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، روان شناختی، برنامه ریزی راهبردی، مدیریت زمان و جهانی و بین المللی شدن است و بیشترین میانگین مربوط به مهارت روان شناختی و کمترین میانگین مربوط به مهارت برنامه ریزی راهبردی بوده است. نتیجه گیری: مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خود را برای پاسخگویی به مشتریان تجهیز کنند؛ ضمن بین المللی و جهانی بودن و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها، هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ کنند؛ فرایندهای اداره دانشگاه را مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تغییر دهند و با توجه به افزایش حجم فعالیت دانشگاه، به مدیریت زمان همت گمارده، برنامه های راهبردی تدوین کرده و مبتنی بر آن اقدام کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴