مدیریت در دانشگاه اسلامی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه بین سعه صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی انجام شده است.روش : این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده و جامعه آماری آن، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 1340 نفر است. با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم، در نهایت 302 نفر به طور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از: پرسشنامه عدالت آموزشی شفیع پور مطلق(1395)(92/0=α)، پرسشنامه محقق ساخته سعه صدر(94/0=α) و پرسشنامه محقق ساخته تواضع آموزشی(91/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاری استفاده شده است.یافته ها : بین سعه صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی، در سطح 05/0>P، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بهبود نگرش دانشجویان، رابطه بین سعه صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی را در سطح 05/0>P واسطه گری می کند.نتیجه گیری : برای بهبود عدالت آموزشی ادراک شده نزد دانشجویان باید اساتید از سعه صدر و تواضع آموزشی برخوردار باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵