مدیریت در دانشگاه اسلامی

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بر اساس آموزه های اسلامی بوده است.روش : روش این پژوهش از نوع کیفی-کمّی است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر برآورد شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساختهای است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.یافته ها : با بررسی متون و منابع اسلامی، به ویژه آیات قرآنی و نهج البلاغه، مؤلفه های سی گانه اخلاق حرفه ای استخراج شد.نتیجه گیری : از دیدگاه دانشجویان، میانگین هر یک از مؤلفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بالاتر از حد متوسط است. از بین مؤلفه های سی گانه اخلاق حرفه ای، به ترتیب: «خدامحوری اساتید» و «پرهیز از داشتن هرگونه روابط شخصی نزدیک با دانشجویان»، بیشترین و کمترین امتیاز را در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی کسب کرده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵