فلسفه و کلام اسلامی
نویسندگان: داود حسینی

کلید واژه ها: تقرر جعل موجودیت وجود هل بسیط

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۶۷ - ۱۸۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۰

چکیده

از نظر میرداماد وجود وصفی در جهان برای موضوع خود نیست، بلکه همان موجودیت مصدری است؛ متعلق جعل بسیط ماهیت است و نه وجود یا اتصاف ماهیت به وجود؛ مفاد جعل بسیط تقرر ماهیت است و نه وجود یا موجودیت ماهیت؛ مطلب هل بسیط بر دو گونه است، هل بسیط مشهوری (پرسش از وجود) و هل بسیط حقیقی (پرسش از تقرر). در این نوشتار، نشان داده می شود که مجموع همه سخنان میرداماد در باب وجود، جعل، ماهیت و تقرر را نمی توان به نحو سازگاری فهمید. اصلاحی پیشنهاد خواهد شد که بر طبق آن در زبان متافیزیک، تنها جعل و ماهیت حضور داشته باشند.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲