مدیریت در دانشگاه اسلامی

آسیب شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی با استفاده از روش فراترکیب

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف: هدف مؤلفان در این مقاله، شناسایی شاخصهای آسیب شناسی مدیریت جهادی بود. : روش: با روش تحقیق فراترکیب، داده های اصلی مقالات منتخب، تفسیر و دسته بندی و به صورت شبکه مضامین نمایش داده شد. این تحقیق از نظر نتایج، در زمره تحقیقات توسعه ای و از حیث داده ها، کیفی است. : یافته ها: یافته های تحقیق در دو گروه آسیبهای درونی و بیرونی عبارتند از: آسیبهای درونی، شامل دوری از خدا، وابستگی به دنیا و تغییر هدف؛ آسیبهای بیرونی، شامل دوری از شایسته سالاری، حاکمیت روابط به جای ضوابط، بوروکراسی، نفوذ فرصت طلبان و سست عنصران، جدایی و برون رفت سرمایه اصلی، ضعف نظارت و ارزشیابی، سستی در کادرسازی، بی توجهی به جایگاه نمایندگی ولی فقیه، عدم مشارکت مردم، عدم هماهنگی در امور و اهداف، عدم پایبندی به قانون و قانون گریزی، عدم تدوین مبانی و شاخصهای فرهنگ جهادی و سانسور. : نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر این است که در تقسیم بندی منطقی می توان آسیبهای مدیریت جهادی را به دو دسته آسیبهای درونی و بیرونی تقسیم کرد. با توجه به ماهیت آفات درونی و بیرونی، آفات درونی نسبت به آفات بیرونی اهمیت بیشتری دارند؛ در میان ابعاد آفات بیرونی نیز بوروکراسی از بیشترین اهمیت برخوردار است. آسیبهای شناسایی شده در این مقالات در دو دسته آفات درونی و بیرونی، شامل 16 بُعد و 122 شاخص است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲