محمدعلی همایون کاتوزیان

حوزه (های) آثار:
زبان شناسی
علوم اجتماعی
ادبیات
تاریخ
فلسفه
اسلامی
اقتصاد
سیاسی

عنوان مقاله: جدل های سعدی

حوزه (های) تخصصی: نثر سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 277
چکیده

عنوان مقاله: استبداد و آشوب، منطق تاریخ و جامعه شناسی تاریخی ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ ایران

تعداد نمایش: 698
چکیده

عنوان مقاله: دموکراسی و توسعه اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه

تعداد نمایش: 536
چکیده

عنوان مقاله: درباره جمالزاده و جمالزاده شناسی

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: اقتصاد، اجتماع و رشد جمعیت

حوزه (های) تخصصی: جمعیت شناسی

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: کلک فلسفه: کارل پویر و رئالیسم انتقادی (تقدیم به دانشمند گرامی و دوست ارجمند دکتر مهرداد بهار)

حوزه (های) تخصصی: عبور از پوزیتیویسم منطقی

تعداد نمایش: 420
چکیده

عنوان مقاله: معاصی کبیره مصدق السلطنه

حوزه (های) تخصصی: نهضت نفت مطالعات شهرسازی

تعداد نمایش: 324
چکیده

عنوان مقاله: در چگونگی شاعر و شعر او

حوزه (های) تخصصی: سبکها و جریانهای ادبی

تعداد نمایش: 221
چکیده

عنوان مقاله: مذاکرات سفارت انگلیس برای سقوط دکتر محمد مصدق

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان: آسیب شناسی خلق و خوی ایرانیان

حوزه (های) تخصصی: 7053 ایران جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 868
چکیده

عنوان: تأملات ایرانی: استثنای انقلاب قاعده اصلاحات

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی ایران

تعداد نمایش: 548
چکیده

عنوان مقاله: مقاله: انقلاب ایران فراتر از معما

حوزه (های) تخصصی: تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 492
چکیده

عنوان مقاله: نامه های زندان: دو نامه خلیل ملکی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم جامعه شناسی سیاسی پهلوی دوم

تعداد نمایش: 333
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: ایرانیان، تاریخ باستان، میانه، و امروز ایران

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 646
چکیده

عنوان مقاله: جامعه کوتاه مدت (بررسی مشکلات توسعه ی سیاسی و اقتصادی بلند مدت در ایران)

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 502
چکیده

عنوان مقاله: آدم و معلم در زین العابدین مؤتمن

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار ادبی نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 226
چکیده

عنوان: جدلهای سعدی

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 330
چکیده

عنوان: یاد و یادبود: به یاد سید محمد علی جمالزاده

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: در اخلاق درویشان

حوزه (های) تخصصی: عرفا و صوفیه

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: دکتر مجتهدی و مسائل خدمتگزاری در جامعه ی کلنگی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: «سگ ولگرد» هدایت

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: حماسه سرایی سعدی؟

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 318
چکیده

عنوان مقاله: ریشه های سعدی کشی (به خسرو حافظیان به خاطر مهربانی اش)

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: دروغ مصلحت آمیز سعدی

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 344
چکیده

عنوان مقاله: پیرهن و بی پیرهنی در شعر سه عاشق و شاعر

حوزه (های) تخصصی: نظم

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: گلستان و افسردگی سعدی؟

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: درباره ی نکته های آقای احمدی

حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی نظری

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: سر و ته یک کرباس: نقل کودکی جمال زاده

حوزه (های) تخصصی: ادبیات طنز داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 294
چکیده

عنوان مقاله: از گناهان فروغ فرخزاد

حوزه (های) تخصصی: شعر سپید

تعداد نمایش: 442
چکیده

عنوان مقاله: شاهکار شاهکار کاره

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 249
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ مالی ایران و ملاحظاتی در جامعه شناسی تاریخی ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ ایران

تعداد نمایش: 352
چکیده

عنوان مقاله: اصفهان نامه ی جمال زاده

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 235
چکیده

عنوان مقاله: درباره ی مقوله ی ادبی طنزینه و بحثی تطبیقی در کاربرد آن در ادب فارسی و غربی

حوزه (های) تخصصی: ادبیات طنز

تعداد نمایش: 234
چکیده

عنوان مقاله: اخوانیات عارف نامه ی ایرج

حوزه (های) تخصصی: متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 304
چکیده

عنوان مقاله: طنزنامه های هدایت

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: علویه خانم و ولنگاری های دیگر

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 358
چکیده

عنوان مقاله: طنز دوره هدایت (2)

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: طنز دوره هدایت در دو بخش (1)

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 276
چکیده

عنوان مقاله: قلتشن دیوان جمال زاده

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 349
چکیده

عنوان مقاله: درباره طنز

حوزه (های) تخصصی: ادبیات طنز

تعداد نمایش: 234
چکیده

عنوان مقاله: طنز و طنزینه در آثار هدایت (2)

حوزه (های) تخصصی: ادبیات طنز ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: طنز و طنزینه در آثار هدایت (1)

حوزه (های) تخصصی: ادبیات طنز ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان مقاله: نامه های هدایت (به یاد محمد جعفر محجوب)

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی انجمن ها، کنگره ها و بزرگداشت ها

تعداد نمایش: 264
چکیده

عنوان مقاله: نامه های هدایت (به یاد محمد جعفر محجوب) (1)

حوزه (های) تخصصی: انجمن ها، کنگره ها و بزرگداشت ها

تعداد نمایش: 252
چکیده

عنوان کتاب: خ‍اطرات س‍ی‍اس‍ی م‍ل‍ک‍ی

حوزه (های) تخصصی: اشخاص

تعداد نمایش: 298
چکیده

کتاب های خارجی

عنوان مقاله: بنیان خودکامانه دولت و جامعه در ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 469
چکیده

عنوان مقاله: به سوی نظریه عمومی انقلاب های ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی ایران

تعداد نمایش: 462
چکیده

عنوان مقاله: قیام شیخ محمد خیابانی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه

تعداد نمایش: 403
چکیده

عنوان مقاله: گونه های لیبرالیسم اروپایی و مفاهیم نو آزادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در دوران جدید

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: رژیم سلطانی : مورد رژیم پهلوی در ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم

تعداد نمایش: 475
چکیده

عنوان مقاله: مسائل دموکراسی و حوزه همگانی در ایران نو

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: مبارزه با قرارداد 1919 ایران و انگلیس (بخش 2)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: مبارزه با قرارداد 1919 ایران و انگلیس (بخش 1)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه

تعداد نمایش: 382
چکیده

عنوان مقاله: فره ایزدی و حق الهی پادشاهان

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در ایران

تعداد نمایش: 896
چکیده

عنوان مقاله: حکومت خودکامه : نظریه ای تطبیقی درباره دولت ، سیاست و جامعه ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران

تعداد نمایش: 693
چکیده

عنوان مقاله: ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: نظریه و عمل توسعه اقتصادی ، یک ارزیابی انتقادی

حوزه (های) تخصصی: دیدگاه های نظری توسعه در ایران

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: اقتصاد سیاسی کشورهای صادر کننده نفت

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد سیاسی بین الملل

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان مقاله: نفت و توسعه اقتصادی در خاورمیانه

حوزه (های) تخصصی: منطقه خاورمیانه

تعداد نمایش: 421
چکیده

عنوان مقاله: دموکراسی ، دیکتاتوری و مسئولیت ملت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 432
چکیده

عنوان مقاله: درباره دموکراسی ایرانی و سوسیالیسم ایرانی

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 425
چکیده

عنوان مقاله: آزادی و لجام گسیختگی در انقلاب مشروطیت

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه

تعداد نمایش: 415
چکیده

عنوان مقاله: مشروطه و وطنیه

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 726
چکیده

عنوان مقاله: پوپر، اقتصاد اثباتی و منطق کشف علمی - اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 484
چکیده

عنوان مقاله: کارل پوپر و فقر تاریخگرایی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه علم

تعداد نمایش: 706
چکیده