مطالعات آموزش و یادگیری - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات آموزش و یادگیری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۴ مهر ۱۳۷۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر فریده یوسفی
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۲۲۸-۵۰۷۵
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر راضیه شیخ الاسلامی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: مریم مهدیزاده تزنگی
هیئت تحریریه: دکتر بهرام جوکار، دکتر مسعود حسین چاری، دکتر فرهاد خرمایی، دکتر محمد خیّر، دکتر فریبرز درتاج، دکتر باقر غباری بناب، دکتر هاشم فردانش، دکتر پروین کدیور
آدرس: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله مطالعات آموزش و یادگیری
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۶۱۹
وب سایت: https://jsli.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: learn-inst@shirazu.ac.ir
فکس: ۰۷۱۳۶۴۶۰۲۴۵
کد پستی: ۷۱۹۴۶۸۴۷۵۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶