آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتارهای اخلاقی سازمانی و رفتارهای غیراخلاقی دبیران انجام گرفت. عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی به عنوان رفتارهای اخلاقی سازمانی در نظر گرفته شده، و نقش میانجی تعهد سازمانی بین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است که مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر 4625 نفر از دبیران دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 است. از این تعداد براساس جدول کوهن و همکاران، 357 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1996)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (1969)، و رفتارهای غیراخلاقی پترسون (2002) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل اجرا شد. یافته ها نشان داد رفتارهای غیراخلاقی به طور منفی با رضایت از کار، رضایت از پرداخت و رضایت از همکار رابطه معنادار دارد. همچنین، یافته های تحلیل مسیر نشان داد تعهد مستمر، رضایت از کار، رضایت از پرداخت و رضایت از همکار بر رفتارهای غیراخلاقی اثر مستقیم می گذارند. همچنین، یافته ها نشان داد با افزایش رضایت شغلی، تعهد مستمر و وابستگی معلمان به شغل، در مدارس رفتارهای غیراخلاقی کاهش می یابد.

تبلیغات