مجلاتسفیر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه - واحد مشهد مقدس

مدیر مسئول: محمدحسین مهدوی مهر

سردبیر: حسن اخلاقی امیری

مدیر اجرایی: مرتضی شبانی

نشانی: مشهد، خیابان امام خمینی(ره)، بازارچه سراب، جامعة المصطفی العالمیه، واحد مشهد مقدس معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه سفیر

تلفن:2233228(0511)     فکس:2233229(0511)

وب سایت: http://www.miu.ac.ir


آرشیو نشریه: