دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۴۱ مورد.
روانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)

روانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: روانشناسی تربیتی سال 18 زمستان 1401 شماره 66
سراج منیر

سراج منیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: سراج منیر سال دوازدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 43
علم زبان

علم زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: علم زبان سال 10 بهار و تابستان 1402 شماره 17
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال 14 زمستان 1402 شماره 56
فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: فناوری های آموزشی در یادگیری دوره 6 بهار 1402 شماره 19
متن پژوهی ادبی

متن پژوهی ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: متن پژوهی ادبی بهار 1403 شماره 99
مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 19 پاییز 1402 شماره 79
مطالعات رسانه های نوین

مطالعات رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مطالعات رسانه های نوین سال 9 تابستان 1402شماره 34
مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: مطالعات روان شناسی بالینی سال دوازدهم پاییز 1401 شماره 48
مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 32 پاییز 1402 شماره 109
مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت صنعتی سال 21 پاییز 1402 شماره 70