دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات تطبیقی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات پایداری سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
توسعه و سرمایه

توسعه و سرمایه

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: توسعه و سرمایه سال سوم پاییز و زمستان 1389 شماره 6
جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)

جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیای اجتماعی شهری سال هفتم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 16)
دانش حسابداری

دانش حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دانش حسابداری سال یازدهم تابستان 1399 شماره 40
دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (باهنر کرمان) دوره جدید بهار 1389 شماره 27
مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: مطالعات ایرانی سال هجدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 36
نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: نثرپژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق) دوره 22 پاییز و زمستان 1398 شماره 46