دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات تطبیقی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات پایداری سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
توسعه و سرمایه

توسعه و سرمایه

حوزه تخصصی: نشریه علمی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 11)
جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)

جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیای اجتماعی شهری سال هشتم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 18)
دانش حسابداری

دانش حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دانش حسابداری سال دوزادهم زمستان 1400 شماره 47
دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (باهنر کرمان) دوره جدید بهار 1389 شماره 27
مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: مطالعات ایرانی سال بیستم پاییز و زمستان 1400 شماره 40
نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: نثرپژوهی ادب فارسی دوره 24 پاییز و زمستان 1400 شماره 50